Poskytování individuálních dotací z rozpočtu obce Dobroslavice

Publikováno 6.5.2015 uživatelem

Pravidla pro poskytování individuálních dotací z rozpočtu obce Dobroslavice

Základní ustanovení

 • Účelem těchto pravidel je stanovení jednotných a závazných zásad pro poskytování individuálních dotací (dále dotace) z rozpočtu obce Dobroslavice.
 • Dotace je poskytována účelově, na neinvestiční náklady.
 • Realizace projektu ani dotace není převoditelná na jiný právní subjekt; na poskytnutí dotace není právní nárok a proti výsledku řízení se nelze odvolat, důvody neposkytnutí dotace se jednotlivým uchazečům nesdělují.

Příjemce dotace

 • Dotaci lze poskytnout pouze žadateli, který nemá vůči obci Dobroslavice finanční závazky po lhůtě splatnosti, a to ani při podání žádosti, ani v termínu výplaty dotace.
 • Dotaci lze poskytnout spolkům, sportovním klubům, fyzickým nebo právnickým osobám působícím v oblasti tělovýchovy a sportu, kultury a ochrany životního prostředí, které své aktivity realizují na území obce Dobroslavice.
 • Příjemce dotace musí projekt realizovat v obci Dobroslavice, případně mimo obec Dobroslavice s tím, že dojde k podpoře občanů obce, nebo výstupy musí být využity pro občany obce Dobroslavice; příjemce dále odpovídá za použití dotace v souladu s těmito pravidly.

Oblasti poskytování dotace a její výše

 • Kultura, sport, volnočasové aktivity, ochrana životního prostředí v obci.
 • Obec Dobroslavice bude dotacemi podporovat zejména projekty významné pro obec, propagující a reprezentující obec v rámci regionu a dále akce či aktivity realizované přímo na území obce.
 • Maximální výše poskytnuté dotace na každý jednotlivý projekt je 5.000,-.

Lhůty a způsob podání žádosti

 • Žádost o dotaci je možné předložit od 1.&npsp;1. do 31. 3. daného roku; období čerpání dotace je od 1. 1. do 31. 12. daného roku.
 • Žádost o dotaci lze podat osobně nebo zaslat poštou na adresu: Obec Dobroslavice, Slezská 260/3A, 747 92 Dobroslavice, a to v obálce označené „Žádost o dotaci“. Žádost lze podat pouze v písemné (tištěné) verzi.

Žádost

 • Žádost o poskytnutí dotace předkládá žadatel na formuláři „Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Dobroslavice“, který je přílohou těchto pravidel a je rovněž k dispozici na webových stránkách dobroslavice.cz.
 • Žádost, která bude podána na jiném než předepsaném formuláři, po stanoveném termínu, nebo uvede-Ii žadatel obec v omyl, bude vyřazena. V případě neúplné nebo chybně zpracované žádosti bude žadatel vyzván k odstranění nedostatků v náhradním termínu (na e-mailovou adresu žadatele uvedenou v žádosti). Pokud tak žadatel neučiní, bude žádost vyřazena.
 • Uznatelným nákladem projektu je takový, který je uveden v rozpočtu projektu při předkládání žádosti o dotaci; vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu; byl vynaložen v souladu s účelem projektu; vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole).
 • Uznatelným nákladem je: materiál, věcné odměny, pronájem sportoviště nebo sálu kulturního domu; pohoštění (vyjma alkoholických nápojů); náklady na drobný dlouhodobý hmotný, nehmotný majetek za podmínky, že tento pořízený majetek je v období realizace projektu prokazatelně uveden do užívání a užíván (doba použitelnosti delší než jeden rok).
 • Uznatelným nákladem nejsou a z dotací nesmí být hrazeny: finanční odměny a dary, účetní, právní, bankovní, auditorské služby; splátky úvěrů vč. úroků; leasingu vč. akontace; celní, správní, soudní a bankovní poplatky; poplatky za telefonní hovory a paušální poplatky za internet vč. zavedení přípojky; provize; náklady na reprezentaci; pojištění majetku; smluvní pokuty, penále, úroky z prodlení, či jakékoliv jiné majetkové sankce, daně, zdravotní a sociální pojištění; mzdy; použití soukromého vozidla.

Posouzení žádosti

 • Posouzením žádostí o dotaci bude pověřeno zastupitelstvo obce Dobroslavice na nejbližší schůzi.

Vyúčtování

 • Vyúčtování dotace probíhá v pokladně obce Dobroslavice formou proplácení originálních účetních dokladů s uznatelnými náklady, a to nejpozději do 30 -ti dnů po skončení projektu; pokud tak Žadatel neučiní, je povinen bezprostředně vrátit dotaci v její plné výši obci Dobroslavice; finanční prostředky musí být použity v tomtéž rozpočtovém roce, ve kterém byla dotace poskytnuta.
 • Součástí vyúčtování je povinnost Žadatele zaslat na e-mail obec@dobroslavice.cz fotodokumentaci projektu; tj. 5 fotografií s popisky k dané akci, a to rovněž nejpozději do 30 -ti dnů po skončení projektu.
 • Originály předložených účetních dokladů budou označeny textem „projekt XX podpořen dotací z rozpočtu obce Dobroslavice“, a to z důvodu zamezení možného dvojího financování.

Kontrola

 • Osoby pověřené obcí jsou oprávněny provádět věcnou, finanční a účetní kontrolu v průběhu realizace projektu.

Pravidla pro poskytování individuálních dotací z rozpočtu obce Dobroslavice byla schválena radou obce Dobroslavice dne 10. 2. 2015 usnesením č. 7/5. Pravidla zohledňují zákon č. 24/2015 Sb.