Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Dobroslavice

Publikováno 5.5.2015 uživatelem

konaného dne 5.5.2015

Návrh usnesení č. 4/1 Zastupitelstvo obce Dobroslavice schvaluje program jednání 4. zasedání podle pozvánky s doplněním o bod 11 a).

Hlasování: pro: 14, proti: 0, zdrželi se 0. Při hlasování bylo přítomno 14 členů ZO.

Návrh usnesení č. 4/3 Zastupitelstvo obce Dobroslavice bere na vědomí zprávu o činnosti OU a RO od 3. zasedání.

Hlasování: pro: 14, proti: 0, zdrželi se 0. Při hlasování bylo přítomno 14 členů ZO.

Návrh usnesení č. 4/4 Zastupitelstvo obce Dobroslavice schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 2/2015, kterou se stanoví požární řád obce.

Hlasování: pro: 14, proti: 0, zdrželi se 0. Při hlasování bylo přítomno 14 členů ZO.

Návrh usnesení č. 4/5 Zastupitelstvo obce Dobroslavice schvaluje inventarizační zprávu obce Dobroslavice za rok 2014, schvaluje účetní závěrku obce Dobroslavice k 31.12.2014, schvaluje Závěrečný účet obce Dobroslavice za rok 2014 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením obce Dobroslavice za rok 2014 to bez výhrad.
Zastupitelstvo obce Dobroslavice bere na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dobroslavice za rok 2014.
Hlasování: pro: 14, proti: 0, zdrželi se 0. Při hlasování bylo přítomno 14 členů ZO.
Návrh usnesení č. 4/6 Zastupitelstvo obce Dobroslavice souhlasí s realizací Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území Místní akční skupiny Hlučínsko z.s. na období 2014 – 2020 na svém správním území.

Hlasování: pro: 14, proti: 0, zdrželi se 0. Při hlasování bylo přítomno 14 členů ZO.

Návrh usnesení č. 4/7 Zastupitelstvo obce Dobroslavice schvaluje Závěrečný účet Svazku obci mikroregionu Hlučínska za rok 2014 s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
Bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku obci mikroregionu Hlučínska za rok 2014 odborem kontroly a sdílených služeb Krajského úřadu MSK a Zprávu kontrolní a revizní komise Svazku obci mikroregionu Hlučínska o výsledku kontroly hospodaření SOMH za rok 2014.
Hlasování: pro: 14, proti: 0, zdrželi se 0. Při hlasování bylo přítomno 14 členů ZO.
Návrh usnesení č. 4/8 Zastupitelstvo obce Dobroslavice bere na vědomi novelizaci nařízení vlády č. 37/2003 Sb. odměny za výkon funkce členům zastupitelstva, odměny pro neuvolněné zastupitele budou v nezměněné výši dle dřívějšího usnesení zastupitelstva.

Hlasování: pro: 14, proti: 0, zdrželi se 0. Při hlasování bylo přítomno 14 členů ZO.

Návrh usnesení č. 4/9 Zastupitelstvo obce Dobroslavice bere na vědomi zprávu o vytíženosti autobusové dopravy.

Hlasování: pro: 14, proti: 0, zdrželi se 0. Při hlasování bylo přítomno 14 členů ZO.

Návrh usnesení č. 4/10  Zastupitelstvo obce Dobroslavice navrhuje narovnat vztahy mezi obcí a Ing. Hoferkem v souvislosti s jeho užíváním obecních pozemků a následně řešit jeho žádost o prostorové vymezení podnikáni v okolí budov ležících na parcelách č. 131 a č 132 v k.ú. Dobroslavice.

Hlasování: pro: 13, proti: 0, zdrželi se 1. Při hlasování bylo přítomno 14 členů ZO.

Návrh usnesení č. 4/11  Zastupitelstvo obce Dobroslavice bere na vědomí návrh na využití bývalého obecního úřadu.

Hlasování: pro: 14, proti: 0, zdrželi se 0. Při hlasování bylo přítomno 14 členů ZO.