Plán rozvoje sportu v obci Dobroslavice do roku 2022

Článek I.
Úvodní ustanovení

 1. Plán rozvoje sportu v obci Dobroslavice je zpracován ve smyslu § 6 odst. 2 zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Koncepce podpory sportu je otevřeným dokumentem, který se může měnit či doplňovat v závislosti na prioritách a potřebách obce.
 3. Cílem Plánu sportu obecně, je podpořit sport ve všech jeho rovinách a stanovit způsob financování podpory sportu v obci.

Článek II.
Základní pojmy

 1. Sport, všeobecné sportovní činnosti – Veškeré formy tělesné aktivity, které jsou provozovány příležitostně nebo organizovaně a usilují o dosažení nebo vylepšení fyzické kondice a duševní pohody, upevňování zdraví, dosažení výsledků v soutěžích na všech úrovních či rozvoj společenských vztahů.
 2. Sport pro všechny – Zájmový, organizovaný nebo neorganizovaný sport a pohybové aktivity občanů, rekreačního, soutěžního i nesoutěžního charakteru. Motivací a hodnotami jsou pohybové vyžití, zábava, sociální kontakt, udržení nebo zlepšení zdravotní i psychické kondice.
 3. Tělesná výchova a sport na školách – Pohybové aktivity v rámci školní výuky (výchovně vzdělávacího programu) a na ně navazující zájmové soutěžní i nesoutěžní organizované aktivity ve školních prostorách. Cílem není výkonnostní motivace, ale zvládnutí pohybových činností, všestrannost a vytváření vztahu ke sportu.
 4. Sportovní kluby a tělovýchovná jednota – Právní subjekty, zpravidla spolky, za účelem zajišťování a provozování sportu a pohybových aktivit občanů.
 5. Sportovní akce – Jednotlivá organizovaná sportovní soutěž, závod, zápas, hra nebo jiná aktivita sportovního charakteru.
 6. Dobrovolník a dobrovolnictví – Cvičitel, trenér, instruktor, asistent, rozhodčí, volený nebo dobrovolný činovník, podílející se na zajištění činnosti spolku bez nároku na odměnu. Dobrovolnictví ve sportu je vědomá, svobodně zvolená činnost osob, které ve svém volném čase působí ve sportovním prostředí ve prospěch druhých, bez nároku na odměnu, zpravidla v oblasti vyžadující ze zákona či z jiných předpisů odbornou kvalifikaci.
 7. Komise pro kulturu a sport – poradní orgán rady obce. Jeho členy jsou rovněž dobrovolní činovníci podílející se na sportovních činnostech v obci.

Článek III.
Úloha obce v zajišťování sportu

 1. Péče o sport patří ze zákona mezi úkoly obce.
 2. Sportovní politika obce se odvíjí od potřeb obce a vychází z jejich kulturně historických tradic, bližší vymezení viz § 6 zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu
 3. Obec se spolupodílí na financování sportu, koordinuje činnost sportovních subjektů ve prospěch obce, resp. svých občanů a kontroluje efektivnost vynaložených veřejných zdrojů. Zároveň dochází k naplňování povinnosti obce pečovat o vytváření podmínek pro uspokojování potřeb svých občanů, zejména potřeby ochrany a rozvoje zdraví, výchovy a vzdělávání, celkového kulturního rozvoje a ochrany veřejného pořádku.
 4. Hlavní úkoly obce:
  1. zabezpečovat rozvoj sportu pro všechny, včetně zdravotně postižených občanů,
  2. zajišťovat výstavbu, rekonstrukce, údržbu a provoz svých sportovních zařízení a zkvalitňovat je pro sportovní činnost občanů,
  3. podporovat další provozovatele sportovních zařízení, včetně finanční pomoci,
  4. kontrolovat účelné využívání svých sportovních zařízení,
  5. zabezpečovat finanční podporu sportu ze svého rozpočtu,
  6. podporovat úspěšné místní sportovce a jejich reprezentaci obce.

Článek IV.
Oblasti podpory sportu v obci

 1. Obec vychází vstříc spolkovým aktivitám, má zpracovaný systém finanční podpory formou individuálních dotací poskytovaných z rozpočtu obce.
 2. Obec si je vědoma důležitosti spontánního sdružování „zdola“, od kterého se odvíjí sounáležitost občanů se svojí obcí.
 3. Sport dětí a mládeže:
  Pojem: Aktivní pohyb dětí a mládeže je potřebný pro zdravý tělesný růst a psychický vývoj. Poskytnutí smysluplné činnosti, určení cíle, poskytnutí pocitu sounáležitosti s okolím, navození pocitu bezpečí. Nejlepší způsob vlivu na chování dětí a mládeže.
  Zásadní význam: Výchovný prostředek, socializační faktor, účinná forma prevence sociálně patologických jevů v chování dětí a mládeže, důležitý prvek v harmonickém a zdravém vývoji mladého člověka.
  Cíl podpory: Podnícení zájmu o sport. Vypěstování potřeby sportu jako samozřejmé součásti zdravého životního stylu. Nabídka smysluplné zábavy a současné rozvíjení schopností a dovedností v této oblasti.
  Priorita:

  1. výstavba nových a údržba stávajících sportovních zařízení ve vlastnictví obce, jejich případná modernizace v souladu s potřebami obce (výstavba multifunkčního hřiště),
  2. údržba stávajících dětských hřišť ve vlastnictví obce, jejich případná modernizace v souladu s potřebami obce (dětské hřiště na zahrádce mateřské školy, dětské hřiště na pozemku v majetku obce),
  3. vybudování Workoutových fitness prvků se zaměřením na děti a mládež ve vhodných lokalitách,
  4. podpora rozvoje tělesné výchovy a pohybových aktivit ve školských zařízeních obce,
  5. podpora sportovních akcí a organizačního zajištění sportovních akcí pro děti a mládež,
  6. podpora a rozvoj talentovaných dětí a mládeže.
 4. Sport pro všechny
  Pojem: Organizovaný a neorganizovaný sport a sportovní volnočasové aktivity určené širokým vrstvám obyvatelstva bez ohledu na věk, rasu, národnost, společenskou třídu nebo pohlaví.
  Zásadní význam: Naplňování myšlenek zdravotního životního stylu, sociální kontakt, smysluplné trávení volného času, seberealizace, aktivní odpočinek.
  Cíl podpory: Vytvoření kvalitních a finančně dostupných možností sportovního vyžití a aktivní zábavy pro všechny věkové kategorie žijící na území obce.
  Priorita:

  1. údržba stávajících sportovních zařízení ve vlastnictví obce, jejich případná modernizace v souladu s potřebami obce
  2. údržba cyklostezek ve vlastnictví obce
  3. pomoc při údržbě sportovních zařízení v pronájmu spolků,
  4. podpora, příp. spolupořadatelství sportovních akcí,
  5. podpora úspěšných místních sportovců.

Článek V.
Formy podpory sportu v obci

 1. Přímá podpora (finanční)
  1. rozpočtovaná v rámci rozpočtu obce,
  2. pořízení sportovních zařízení nebo jejich částí, nákup vybavení sportovních zařízení,
  3. revitalizace a opravy sportovních zařízení ve vlastnictví obce a jejich vybavení,
  4. individuální dotace na sportovní aktivity
 2. Poskytovaná v rámci příspěvku na provoz příspěvkové organizaci obce.
  1. z příspěvku na provoz je hrazena běžná údržba a opravy vybavení školní tělocvičny (sportovního zařízení) a dětského hřiště,
 3. Nepřímá podpora
  1. údržba stávajících sportovních zařízení, cyklostezek, vybavení k volnočasovým aktivitám apod.,
  2. zveřejňování pořádaných sportovních akcí a jejich výsledků,
  3. propagace sportovních akcí v místním tisku, možnost uveřejňování postřehů a informací z jednotlivých sportovních akcí,
  4. možnost bezplatného využívání sociálního zázemí ve vlastnictví obce při pořádání sportovních akcí,
  5. možnost bezplatného využívání pozemků ve vlastnictví obce při pořádání sportovních akcí.

Článek VI.
Závěrečná ustanovení

 1. Plán rozvoje sportu v Dobroslavicích schválilo 21. zastupitelstvo obce Dobroslavice ; na svém zasedání konaném dne 12.6.2018 pod bodem usnesení č. 21/7.
 2. Plán rozvoje sportu v Dobroslavicích je zveřejněn na webových stránkách Obce Dobroslavice nebo je dostupný ve fyzické podobě na obecním úřadě.

Zpracoval: Ing. Holuša Jaromír
Datum platnosti: 31.12.2022
Účinnost od: 1.7.2018