Informace dle zák. č. 106/1999

 1. Oficiální název
  OBEC DOBROSLAVICE
 2. Důvod a způsob založení
  Obec Dobroslavice vznikla podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů ke dni 1.1.1992. Právním základem současného postavení obce Dobroslavice je Ústava  ČR ( hlava sedmá ) a zákon č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů. Obec Dobroslavice je územním samosprávným celkem, veřejnoprávní korporací s vlastním majetkem a jako právnická osoba vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Obec  vykonává na svém území také státní správu v rozsahu stanoveném zvláštními zákony a pří výkonu této přenesené působnosti se řídí zákony a jinými právními předpisy.
 3. Organizační struktura
  • Zastupitelstvo obce
  • Rada obce
  • Obecní úřad – tvoří starosta a pracovníci úřadu. Starosta plní funkce vedoucího organizace podle zvláštních předpisů a je nadřízen pracovníkům obecního úřadu a dalším zaměstnancům. Členění obecního úřadu na odbory není zavedeno.

  Dle zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností,  je pro obec Dobroslavice stanoven Hlučín jako obec s pověřeným obecním úřadem a obec s rozšířenou působností.

 4. Kontaktní spojení
  Obecní úřad Dobroslavice, Slezská 260/3A, PSČ 747 94 , pošta Děhylov
  tel. 596 753 496
  internetové stránky : www.dobroslavice.cz
  elektronická adresa : obec@dobroslavice.cz
  ID datové schránky : fj2aza4
 5. Platby
  Bankovní spojení pro bezhotovostní platby : ČSOB a.s., Ostrava-Poruba, č.ú. 381911923/0300

 6. Identifikační číslo organizace : 00 849 731
 7. DIČ
  Daňové identifikační číslo : CZ00849731
 8. Rozpočet
  Rozpočet obce naleznete zde
 9. Žádosti o informace
  Obec Dobroslavice informace poskytuje :

  • zveřejněním na úřední desce, v informačních skříňkách rozmístěných v obci, v občasníku, na podatelně OÚ Dobroslavice a způsobem umožňujícícm dálkový přístup prostřednictvím http://www.dobroslavice.cz.
  • na základě žádosti
 10. Příjem žádostí
  Žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění se podávají:

  • ústně telefonicky nebo osobně v kancelářích OÚ Dobroslavice
  • písemně na adresu Obecního úřadu Dobroslavice nebo doručením na podatelnu OÚ Dobroslavice

  Žádosti, návrhy ( oznámení )  na zahájení, resp. vedení správního řízení lze podat ústně do protokolu v kanceláři OÚ Dobroslavice

 11. Opravné prostředky
  Opravné prostředky se podávají ve lhůtách a způsobem stanoveným obecnou úpravou správního řízení dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, pokud nestanoví jiný postup zvláštní zákon nebo nejde o samostatnou zvláštní úpravu ( např. zak. č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů )
 12. Formuláře
  Formuláře lze získat na Obecním úřadě v Dobroslavicích, případně na Městském úřadě v Hlučíně (např. ohledně stavebních záležitostí )
 13. Řešení životních situací
  Návody na řešení životních situací lze zkonzultovat na Obecním úřadě v Dobroslavicích, řešení jsou také na  Portalu veřejné správy České republiky
 14. Přehled základních předpisů
  • Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů,
  • Zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním,
  • Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů,
  • Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů,
  • Ústavní zákon ČNR č.1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů,
  • Usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku ČR, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů,
  • Zákon č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
  • Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů,
  • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu informacím, ve znění pozdějších předpisů,
  • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů,
  • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
  • Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
  • Zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
  • Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů,
  • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
  • Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
  • Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
  • Zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů,
  • Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
  • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
  • Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
  • Zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování),
  • Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
  • Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů,
  • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
  • Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší,
  • Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon).
   Předpisy ze Sbírky zákonů v plném znění naleznete také na Portálu veřejné správy České republiky
 15. Sazebník
  sazebník za poskytování informací – sazebník
 16. Výroční zprávy

Zřízené organizace

 • Mateřská škola Dobroslavice, příspěvková organizace, IČ: 71005145
  ředitelka: Bc. Ivana Břusková
  sídlo: Slezská 23/41, PSČ  747 94,
  telefon: 595 050 027,
  e-mail: ms.dobroslavice@seznam.cz , www.msdobroslavice.cz
  odloučené pracoviště Děhylov
  sídlo: Výstavní 179, PSČ 747 94
  telefon: 595 057 025,
  e-mail: ms.dehylov@seznam.cz
 • Obec hradí provoz budovy ZŠ v Dobroslavicích, která je odloučeným pracovištěm Základní školy Děhylov, příspěvkové organizace zřízené obcí Děhylov http://zsdehylov.cz