Informace dle zák. č. 106/1999

 1. Oficiální název
  OBEC DOBROSLAVICE
 2. Důvod a způsob založení
  Obec Dobroslavice vznikla podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů ke dni 1.1.1992. Právním základem současného postavení obce Dobroslavice je Ústava  ČR ( hlava sedmá ) a zákon č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů. Obec Dobroslavice je územním samosprávným celkem, veřejnoprávní korporací s vlastním majetkem a jako právnická osoba vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Obec  vykonává na svém území také státní správu v rozsahu stanoveném zvláštními zákony a pří výkonu této přenesené působnosti se řídí zákony a jinými právními předpisy.
 3. Organizační struktura
  • Zastupitelstvo obce
  • Rada obce
  • Obecní úřad – tvoří starosta a pracovníci úřadu. Starosta plní funkce vedoucího organizace podle zvláštních předpisů a je nadřízen pracovníkům obecního úřadu a dalším zaměstnancům. Členění obecního úřadu na odbory není zavedeno.

  Dle zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností,  je pro obec Dobroslavice stanoven Hlučín jako obec s pověřeným obecním úřadem a obec s rozšířenou působností.

 4. Kontaktní spojení
  Obecní úřad Dobroslavice, Slezská 260/3A, PSČ 747 94 , pošta Děhylov
  tel. 596 753 496
  internetové stránky : www.dobroslavice.cz
  elektronická adresa : obec@dobroslavice.cz
  ID datové schránky : fj2aza4
 5. Platby
  Bankovní spojení pro bezhotovostní platby : ČSOB a.s., Ostrava-Poruba, č.ú. 381911923/0300

 6. Identifikační číslo organizace : 00 849 731
 7. DIČ
  Daňové identifikační číslo : CZ00849731
 8. Rozpočet
  Rozpočet obce naleznete zde
 9. Žádosti o informace
  Obec Dobroslavice informace poskytuje :

  • zveřejněním na úřední desce, v informačních skříňkách rozmístěných v obci, v občasníku, na podatelně OÚ Dobroslavice a způsobem umožňujícícm dálkový přístup prostřednictvím http://www.dobroslavice.cz.
  • na základě žádosti
 10. Příjem žádostí
  Žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění se podávají:

  • ústně telefonicky nebo osobně v kancelářích OÚ Dobroslavice
  • písemně na adresu Obecního úřadu Dobroslavice nebo doručením na podatelnu OÚ Dobroslavice

  Žádosti, návrhy ( oznámení )  na zahájení, resp. vedení správního řízení lze podat ústně do protokolu v kanceláři OÚ Dobroslavice

 11. Opravné prostředky
  Opravné prostředky se podávají ve lhůtách a způsobem stanoveným obecnou úpravou správního řízení dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, pokud nestanoví jiný postup zvláštní zákon nebo nejde o samostatnou zvláštní úpravu ( např. zak. č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů )
 12. Formuláře
  Formuláře lze získat na Obecním úřadě v Dobroslavicích, případně na Městském úřadě v Hlučíně (např. ohledně stavebních záležitostí )
 13. Řešení životních situací
  Návody na řešení životních situací lze zkonzultovat na Obecním úřadě v Dobroslavicích, řešení jsou také na  Portalu veřejné správy České republiky
 14. Přehled základních předpisů
  • Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů,
  • Zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním,
  • Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů,
  • Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů,
  • Ústavní zákon ČNR č.1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů,
  • Usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku ČR, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů,
  • Zákon č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
  • Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů,
  • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu informacím, ve znění pozdějších předpisů,
  • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů,
  • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
  • Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
  • Zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
  • Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů,
  • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
  • Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
  • Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
  • Zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů,
  • Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
  • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
  • Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
  • Zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování),
  • Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
  • Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů,
  • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
  • Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší,
  • Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon).
   Předpisy ze Sbírky zákonů v plném znění naleznete také na Portálu veřejné správy České republiky
 15. Sazebník
  sazebník za poskytování informací
 16. Výroční zprávy

Výroční zpráva za rok 2016

Výroční zpráva za rok 2015
Výroční zpráva za rok 2014
Výroční zpráva za rok 2013
Výroční zpráva za rok 2012

Zřízené organizace

 • Mateřská škola Dobroslavice, příspěvková organizace, IČ: 71005145
  ředitelka: Kristina Vaculíková
  sídlo: Slezská 23/41, PSČ  747 94,
  telefon: 595 050 027,
  e-mail: ms.dobroslavice@seznam.cz , www.msdobroslavice.cz
  odloučené pracoviště Děhylov
  sídlo: Výstavní 179, PSČ 747 94
  telefon: 595 057 025,
  e-mail: ms.dehylov@seznam.cz
 • Obec hradí provoz budovy ZŠ v Dobroslavicích, která je odloučeným pracovištěm Základní školy Děhylov, příspěvkové organizace zřízené obcí Děhylov http://zsdehylov.cz