Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Dobroslavice

Publikováno 30.6.2015 uživatelem

konaného dne 30. 6.2015

Návrh usnesení č. 5/1 Zastupitelstvo obce Dobroslavice schvaluje program jednání 5. zasedání podle pozvánky s doplněním o bod 10a.

Hlasování: pro: 14, proti: 0, zdrželi se 0. Při hlasování bylo přítomno 14 členů ZO.

Návrh usnesení č. 5/2 Zastupitelstvo obce Dobroslavice bere na vědomi zprávu o činnosti OU a RO od 4. zasedání.

Hlasování: pro: 14, proti: 0, zdrželi se 0. Při hlasování bylo přítomno 14 členů ZO.

Návrh usnesení č. 5/3 Zastupitelstvo obce Dobroslavice bere na vědomi plnění usnesení ohledně podepsání smlouvy o nájmu obecního pozemku, který je zastavěn budovami ve vlastnictví Ing. Hoferka.

Hlasování: pro: 12, proti: 2, zdrželi se 0. Při hlasování bylo přítomno 14 členů ZO.

Návrh usnesení č. 5/4 Zastupitelstvo obce Dobroslavice bere na vědomí zprávu finančního výboru.

Hlasování: pro: 13, proti: 0, zdrželi se 1. Při hlasování bylo přítomno 14 členů ZO.

Návrh usnesení č. 5/5 Zastupitelstvo obce Dobroslavice bere na vědomi zprávu kontrolního výboru.

Hlasování: pro: 14, proti: 0, zdrželi se 0. Při hlasování bylo přítomno 14 členů ZO.

Návrh usnesení č. 5/6 Zastupitelstvo obce Dobroslavice schvaluje jednací řád zastupitelstva obce Dobroslavice opravený podle Zákona o obcích a doplněný v § 6 o bod 4.

Hlasování: pro: 14, proti: 0, zdrželi se 0. Při hlasování bylo přítomno 14 členů ZO.

Návrh usnesení č. 5/7 Zastupitelstvo obce Dobroslavice bere na vědomi usnesení RO o vytvoření Strategického plánu pro rok 2O15 – 2025 a pověřuje Mgr. Št’astnou zpracovat a rozeslat zastupitelům metodiku pro Strategický plán a starostku obce zjistit možnost spolupráce s koordinátorem z MAS.

Hlasování: pro: 14, proti: 0, zdrželi se 0. Při hlasování bylo přítomno 14 členů ZO.

Návrh usnesení č. 5/8 Zastupitelstvo obce Dobroslavice bere na vědomi návrh směrnice č. 1/2015 – Zásady pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a nechává směrnici k připomínkovému řízení do 15.8.2015 s předložením ke schválení na dalším jednání zastupitelstva.

Hlasování: pro: 14, proti: 0, zdrželi se 0. Při hlasování bylo přítomno 14 členů ZO.

Návrh usnesení č. 5/9 Zastupitelstvo obce Dobroslavice schvaluje Krizovou kartu, která byla zpracována velitelem zásahové jednotky PO p. Kubíkem a starostkou obce na základě doporučení MS kraje týkajícího se zvládání krizových situací a mimořádných událostí

Hlasování: pro: 14, proti: 0, zdrželi se 0. Při hlasování bylo přítomno 14 členů ZO.

Návrh usnesení č. 5/10a Zastupitelstvo obce Dobroslavice schvaluje rozpracování metodiky pro zveřejnění smluv na webových stránkách obce do 15.8.2015 a pověřuje tímto RNDr. Materu.

Hlasování: pro: 13, proti: 0, zdrželi se 1. Při hlasování bylo přítomno 14 členů ZO.