Projekty

Pořízení vnitřního vybavení do prostor KD Dobroslavice pro potřeby spolkové činnosti-II.ETAPA

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Dobroslavice-rekonstrukce hasičské zbrojnice

Tento projekt byl spolufinancován z prostředků Moravskoslezského kraje v rámci programu na podporu příjemců  dotace z Ministerstva vnitra – generálního ředitelství  HZS České republiky.

Venkovní vybavení pro pořádání společenských, kulturních a vzdělávacích akcí v obci Dobroslavice v rámci projektu Ani dešť nás nezastaví

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií ze Zemědělského fondu pro rozvoj venkova.

Pořízení vnitřního vybavení do prostor KD Dobroslavice pro potřeby spolkové činnosti – II. etapa

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Stavební úpravy a přístavba hasičské zbrojnice, Dobroslavice – energetická opatření

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU.

Víceúčelové hřiště u ZŠ Dobroslavice

Tento projekt byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

Pořízení vnitřního vybavení do prostor KD Dobroslavice pro potřeby spolkové činnosti

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Rekonstrukce knihovny v obci Dobroslavice

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Předcházení vzniku textilních a biologicky rozložitelných odpadů v obcích Dobroslavice, Děhylov, Darkovice a Píšť

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

 

Projekt „Chodníky v obci Dobroslavice I. etapa – ul. Přerovská, ul. Slezská“ je spolufinancován z rozpočtu Moravskoslezského kraje z Programu podpory obnovy a rozvoje venkova

Dotace a granty podávané obcí Dobroslavice během volebního období 2014 – 2018

stav účel zdroj hrazeno z grantu příprava žádosti
2017

získáno

revitalizace veřejného osvětlení v obci Dobroslavice Ministerstvo průmyslu ČR možno čerpat 50% uznatelných nákladů poradce EKIS MPO ČR
/8 000,- Kč/
2017
získáno
chodníky v obci Dobroslavice – I. etapa MS kraj – program Podpora obnovy a rozvoj venkova možno čerpat až 300 000,- Kč fa Snadné dotace
/8 000,- Kč/
2017
získáno
kompostéry a štěpkovač Ministerstva životního prostředí ČR 85% dotováno, 15% z prostředků obce, min. útrata 500 tis. Envipartner s.r.o. – platba za podání žádosti v případě úspěšného získání dotace
/6 000,-Kč/
2017
získáno
série zážitkových čtení s hudbou a dramatikou pro MŠ a ZŠ na podporu knihovny v obci SKIP 10 – Sdružení knihovníků a info pracovníků 82% z předpokládané celkové ceny 3 900,-Kč Mgr. Irena Šťastná
2017
získáno
rekonstrukce kulturního domu – snížení energetické náročnosti Státní fond životního prostředí ČR 40% z uznatelných nákladů, tj.  1 068 548,- Kč fa Snadné dotace
/13 000,-Kč/
2017
získáno
automatizace výpůjčního protokolu v knihovně Ministerstvo kultury ČR 17 000,- Kč z předpokládané celkové ceny 33 356,-Kč Mgr. Irena Šťastná
2016
získáno
akce Happening v knihovně SKIP 10 – Sdružení knihovníků a info pracovníků 100% z předpokládané celkové ceny 3 000,-Kč Mgr. Irena Šťastná
2016
získáno
projektová dokumentace pro projekt Úspory energie – Kulturní dům v obci Dobroslavice“ MS kraj – program na podporu přípravy projektové dokumentace 105 000,-Kč (tj. 75% uznatelných nákladů) Firma INNOVA
/10 000,-Kč/
2016
zamítnuto
veřejné hřiště pro děti Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 0 Firma INNOVA
/12 000,-Kč /
2016
získáno
stavební úpravy obecního úřadu – kaple v Dobroslavicích Ministerstvo zemědělství ČR – Údržba a obnova kulturního dědictví venkova 510 000,-Kč z předpokládané ceny 920 000,60 Kč bez DPH PhDr. Hana Bližňáková
2015
zamítnuto
asanační zásahy, ošetření dřevin a projekt výsadeb v zámeckém parku MS kraj – program Podpora obnovy a rozvoje venkova 0 PhDr. H. Bližňáková, Ing. M. Svider
2015
zamítnuto
oprava sociálních zařízení v šatnách na hřišti TJ Sokol MS kraje – program Podpora obnovy a rozvoje venkova 0 Ing. M. Svider
2014
získáno
bezpečnostní dobrovolník Ministerstvo vnitra ČR 100% z předpokládané celkové ceny 18 440,-Kč Mgr. I. Šťastná

BEZPEČNOSTNÍ DOBROVOLNÍK

Bezpečnostní dobrovolníciObec Dobroslavice se v roce 2015 účastnila dotačního programu Bezpečnostní dobrovolník, který byl vyhlášen a následně financován Ministerstvem vnitra, odborem bezpečnostní politiky. Cílem bylo zvýšit bezpečnost obci, konkrétně u přechodu pro chodce na nejfrekventovanější ulici Slezská, a to zejména v ranních hodinách, kdy zde prochází děti mířící do základní a mateřské školy. Z projektu byly zakoupeny bezpečnostní oděvy a materiál pro čtyři dobrovolníky, kteří dohled v místě vykonávají. Projekt pokračuje i v současnosti, nyní již svépomocí a především díky ochotě zapojených dobrovolníků. V roce 2015 byly Dobroslavice spolu se Strakonicemi jediným místem, kde byl uvedený dotační program pilotně realizován. Koordinátor akce je Mgr. Irena Šťastná.

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOBROSLAVICE

Logo_evropske_fondy

Obec Dobroslavice z důvodu ukončení platnosti své stávající územně plánovací dokumentace připravuje nový územní plán. Projekt ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOBROSLAVICE bude spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu 5.3.b – Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik, určeného pro projekty na tvorbu a aktualizaci územních plánů obcí s ohledem na udržitelný rozvoj území. Finanční spoluúčast tvoří prostředky ze státního rozpočtu a strukturálních fondů Evropské unie.

Podrobnější informace o programu naleznete na www.strukturalni-fondy.cz/iop

CYKLOSTEZKAMI PO LINII OBJEKTŮ OPEVNĚNÍ

Projektová dokumentace „Cyklostezkami po linii objektů opevnění“Euroregionální řídící výbor Euroregionu Silesia na svém zasedání dne 14. 4. 2011 rozhodl o přidělení dotace z Fondu mikroprojektů Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007–2013 na realizaci projektu Svazku obcí mikroregionu Hlučínska „Cyklostezkami po linii objektů opevnění“, registrační číslo CZ.3.22/3.3.04/11.02298.

logo_eu_2012

Svazku obcí mikroregionu Hlučínska, který sdružuje patnáct obcí (Bělá, Bohuslavice, Darkovice, Děhylov, Dobroslavice, Dolní Benešov, Hať, Hlučín, Kozmice, Ludgeřovice, Markvartovice, Píšť, Šilheřovice, Vřesina a Závada) byla přiznána dotace ve výši 85 % konečných způsobilých výdajů projektu. Zbývajících 15 % uhradí svazek obcí ze svého rozpočtu.

Partnerem projektu je Gmina Krzyżanowice, která již dlouhodobě spolupracuje s některými obcemi Svazku obcí mikroregionu Hlučínska v mnoha oblastech života, mimo jiné kulturní či sportovní. Název projektu polského partnera zní: Na kole přes sousední, příhraniční obce I. etapa /Rowerem przez sąsiednie, przygraniczne miejscowości. Etap I.

Podoba společného projektu Svazku obcí mikroregionu Hlučínska a Gminy Krzyżanowice nabyla reálných obrysů v průběhu roku 2010, kdy bylo iniciováno několik jednání za účasti zástupců samospráv české i polské strany. Cílem společného projektu je posílit spolupráci komunit na obou stranách hranice a rozšířit nabídku pro aktivní trávení volného času na území česko-polského příhraničí, především v regionech hlučínském a krzyżanowickém.

Předmětem projektu je pořízení projektové dokumentace pro územní a stavební řízení, v rámci níž budou řešena opatření k rozšíření a zkvalitnění sítě cyklostezek, které se nacházejí na katastrálním území Svazku obcí mikroregionu Hlučínska (Darkovice, Hať, Hlučín, Kozmice, Markvartovice, Šilheřovice, Vřesina).

Projektová dokumentace bude řešit vedení cyklostezek ve směru z Hlučína do areálu čs. opevnění v Hlučíně-Darkovičkách, dále podél linie opevnění na katastrech obcí Šilheřovice, Markvartovice, Vřesina, Kozmice, Darkovice a v neposlední řadě projekt řeší napojení na polské Krzyżanowice přes katastr obce Hať. Snahou svazku obcí je vytvořit předpoklady pro realizaci napojení na již existující a reálně sjízdné úseky s cílem následného rekreačního využití uceleného systému tras ze strany cyklistů. Projekt je také logickým vyústěním dlouhodobých snah Svazku obcí mikroregionu Hlučínska o zatraktivnění Areálu čs. opevnění v Hlučíně – Darkovičkách, který je vysoce ceněnou prezentací ojedinělého fortifikačního systému České republiky a těší se velkému zájmu návštěvníků.