Projekty

BEZPEČNOSTNÍ DOBROVOLNÍK

Bezpečnostní dobrovolníciObec Dobroslavice se v roce 2015 účastnila dotačního programu Bezpečnostní dobrovolník, který byl vyhlášen a následně financován Ministerstvem vnitra, odborem bezpečnostní politiky. Cílem bylo zvýšit bezpečnost obci, konkrétně u přechodu pro chodce na nejfrekventovanější ulici Slezská, a to zejména v ranních hodinách, kdy zde prochází děti mířící do základní a mateřské školy. Z projektu byly zakoupeny bezpečnostní oděvy a materiál pro čtyři dobrovolníky, kteří dohled v místě vykonávají. Projekt pokračuje i v současnosti, nyní již svépomocí a především díky ochotě zapojených dobrovolníků. V roce 2015 byly Dobroslavice spolu se Strakonicemi jediným místem, kde byl uvedený dotační program pilotně realizován. Koordinátor akce je Mgr. Irena Šťastná.

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOBROSLAVICE

Logo_evropske_fondy

Obec Dobroslavice z důvodu ukončení platnosti své stávající územně plánovací dokumentace připravuje nový územní plán. Projekt ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOBROSLAVICE bude spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu 5.3.b – Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik, určeného pro projekty na tvorbu a aktualizaci územních plánů obcí s ohledem na udržitelný rozvoj území. Finanční spoluúčast tvoří prostředky ze státního rozpočtu a strukturálních fondů Evropské unie.

Podrobnější informace o programu naleznete na www.strukturalni-fondy.cz/iop

CYKLOSTEZKAMI PO LINII OBJEKTŮ OPEVNĚNÍ

Projektová dokumentace „Cyklostezkami po linii objektů opevnění“Euroregionální řídící výbor Euroregionu Silesia na svém zasedání dne 14. 4. 2011 rozhodl o přidělení dotace z Fondu mikroprojektů Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007–2013 na realizaci projektu Svazku obcí mikroregionu Hlučínska „Cyklostezkami po linii objektů opevnění“, registrační číslo CZ.3.22/3.3.04/11.02298.

logo_eu_2012

Svazku obcí mikroregionu Hlučínska, který sdružuje patnáct obcí (Bělá, Bohuslavice, Darkovice, Děhylov, Dobroslavice, Dolní Benešov, Hať, Hlučín, Kozmice, Ludgeřovice, Markvartovice, Píšť, Šilheřovice, Vřesina a Závada) byla přiznána dotace ve výši 85 % konečných způsobilých výdajů projektu. Zbývajících 15 % uhradí svazek obcí ze svého rozpočtu.

Partnerem projektu je Gmina Krzyżanowice, která již dlouhodobě spolupracuje s některými obcemi Svazku obcí mikroregionu Hlučínska v mnoha oblastech života, mimo jiné kulturní či sportovní. Název projektu polského partnera zní: Na kole přes sousední, příhraniční obce I. etapa /Rowerem przez sąsiednie, przygraniczne miejscowości. Etap I.

Podoba společného projektu Svazku obcí mikroregionu Hlučínska a Gminy Krzyżanowice nabyla reálných obrysů v průběhu roku 2010, kdy bylo iniciováno několik jednání za účasti zástupců samospráv české i polské strany. Cílem společného projektu je posílit spolupráci komunit na obou stranách hranice a rozšířit nabídku pro aktivní trávení volného času na území česko-polského příhraničí, především v regionech hlučínském a krzyżanowickém.

Předmětem projektu je pořízení projektové dokumentace pro územní a stavební řízení, v rámci níž budou řešena opatření k rozšíření a zkvalitnění sítě cyklostezek, které se nacházejí na katastrálním území Svazku obcí mikroregionu Hlučínska (Darkovice, Hať, Hlučín, Kozmice, Markvartovice, Šilheřovice, Vřesina).

Projektová dokumentace bude řešit vedení cyklostezek ve směru z Hlučína do areálu čs. opevnění v Hlučíně-Darkovičkách, dále podél linie opevnění na katastrech obcí Šilheřovice, Markvartovice, Vřesina, Kozmice, Darkovice a v neposlední řadě projekt řeší napojení na polské Krzyżanowice přes katastr obce Hať. Snahou svazku obcí je vytvořit předpoklady pro realizaci napojení na již existující a reálně sjízdné úseky s cílem následného rekreačního využití uceleného systému tras ze strany cyklistů. Projekt je také logickým vyústěním dlouhodobých snah Svazku obcí mikroregionu Hlučínska o zatraktivnění Areálu čs. opevnění v Hlučíně – Darkovičkách, který je vysoce ceněnou prezentací ojedinělého fortifikačního systému České republiky a těší se velkému zájmu návštěvníků.