Co dělat při mimořádné události

Obsah

Povodně

Před povodní:

 • Včas se informujte na Vašem obecním úřadě, jak a kam se budete evakuovat v případě ohrožení při povodni.
 • Pokud Vás může povodeň ohrožovat :
 • Připravte si pytle a písek, těsnicí fólii, těsnicí desky a další stavební materiál na utěsnění nízko položených
  dveří a oken.
 • Pokud je zřejmé, že Vás povodeň zasáhne:
  • Přestěhujte cenné věci do vyšších pater, upevněte věci, které by mohla odnést voda a připravte se na
   evakuaci zvířat.
  • Připravte si evakuační zavazadlo a řiďte se pokyny k evakuaci.
  • Sledujte sdělovací prostředky
  • Na základě pokynů povodňových orgánů obce, policie a záchranářů opusťte včas ohrožený prostor.
   Nezapomeňte na evakuační zavazadlo.

Po povodni:

 • Nechte si zkontrolovat stav obydlí – statiku, rozvody energií
 • Zlikvidujte uhynulé zvířectvo, potraviny a polní plodiny, které byly zasaženy vodou. Postupujte podle pokynů
  hygienika.
  (Celou likvidaci provádějte s ochrannými prostředky)

Zasažení slzným plynem

Při zasažení slzným plynem

 • ochraňte oči a dýchací orgány namočenou rouškou, kapesníkem apod.
 • co nejrychleji opusťte prostor kontaminovaný slzným plynem
 • zasažená místa na těle co nejrychleji omyjte mýdlovou vodou, borovou vodou vypláchněte oči a 2% roztokem
  hydrogenuhličitanu sodného (jedlá soda, soda bikarbona) vykloktejte ústa
 • v případě zdravotních problémů neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc

Charakteristika slzného plynu

Slzným plynem se označuje skupina dráždivých látek (chloracetofenon, o-chlorbenzylidenmalondinitril a další) zavedených do výzbroje policie a pořádkových jednotek. Působí na organismus velice rychle, zvláště pokud jsou použity ve formě roztoku či aerosolu

Působení

Typický účinek je omezen na silné pálení očí doprovázené hojným slzením, obtížemi při dýchání, kašlem, pocitem pálení na vlhké kůži, výtokem z nosu, značným uvolňováním hlenů a závratí. Vysoké koncentrace mohou také vyvolat nevolnost, zvracení, průjmy, krvácení z nosu a dlouhodobé zvýšení krevního tlaku.

Při úniku škodlivé látky

 • kolmo na směr větru opusťte ohrožený prostor. Není – li to možné, vstupte do nejbližší budovy (ne sklepů), pokud
  možno do vyšších pater
 • oznamte situaci na linku 150
 • všemi dostupnými prostředky utěsněte okna, dveře, atd. (použít izolepu, mokré textílie…), neopouštějte budovu
  do obdržení informace, že je to možné
 • vypněte klimatizaci, digestoře a jiné prostředky nuceného oběhu vzduchu
 • při průniku škodliviny do Vašeho úkrytu zvolna dýchejte přes roušku namočenou ve vodě a přitisknutou k nosu a
  ústům
 • chraňte oči těsnými brýlemi (např. lyžařské, plavecké apod.)
 • při svědění na některých částech těla tyto omyjte větším množstvím vody a otřete do sucha, oděv podle možnosti
  vyměňte
 • sledujte vysílání televizních a rozhlasových stanic

Dlouho trvající vedro a sucho

Všeobecné

 • zachovejte klid a jednejte s rozmyslem, nedopusťte paniku
 • informujte záchranné složky na číslech tísňového volání (pokud již nezasahují)
 • bezpodmínečně respektujte pokyny předávané sdělovacími prostředky a pokyny příslušníků zasahujících jednotek
 • chraňte sebe a poskytněte pomoc dalším osobám, zejména dětem, starým a nemocným lidem
 • neprodleně varujte ostatní ohrožené osoby
 • opusťte ohrožený prostor, nejste-li schopni pomoci
 • dále sledujte vysílání regionálních rozhlasových stanic
 • nerozšiřujte neověřené a poplašné zprávy

Při požáru

 • oznamte situaci na linku 150
 • varujte a vyveďte ohrožené osoby (do příjezdu záchranných jednotek)
 • zastavte plyn, vypněte el. proud, vezměte nejnutnější věci (doklady, peníze, užívané léky)
 • odstraňte předměty, které mohou vybuchnout nebo přispět k větší intenzitě požáru
 • nevětrejte
 • opusťte ohrožený prostor
 • nepoužívejte výtah
 • pokud je možno, buďte nápomocni zasahujícím jednotkám informací o zasaženém prostoru
 • nedopusťte paniku a snažte se správně odhadnout situaci a vlastní síly
 • snažte se zachovat klid a jednejte s rozvahou
 • pokuste se oheň uhasit – využijte hasící přístroje, hydrant na chodbách, kusy látek, apod. Do příjezdu jednotky
  se snažte, pokud je možno a nebude tím ohrožena Vaše bezpečnost, předejít dalšímu rozšíření ohně (odstraňte z
  dosahu požáru snadno hořlavé látky, použijte hasící přístroj apod.) a usnadnit další zásah. (informujte
  obyvatele v ohrožených domech, odstraňte motorová vozidla z příjezdové komunikace a veškeré překážky v blízkosti
  požářiště)
 • neodvětrávejte prostory v nichž hoří. Přístup vzduchu intenzitu hoření zvyšuje (kouř má opačné účinky jak
  vzduch)
 • do příjezdu hasičů je každý povinen podle rozsahu požáru jej omezit nebo likvidovat
 • při předávání tísňové informace se snažte být trpělivý, dbejte pokynů operátora. Informace, na které se ptá, vám
  mohou připadat nedůležité (ovlivňují však volbu techniky, počtu jednotek atd.)
  Ohlaste v klidu a srozumitelně Vaše jméno, adresu a číslo telefonu, z kterého voláte, a co nejpřesněji oznamte,
  co se stalo a udejte adresu (ulice + č.p.), v případě delších ulic je vhodné též udat příčnou ulici, která je
  poblíž. Pokud je popis místa pomocí ulic obtížný, je možno též použít ustálené místní názvy (les U dubu, osada
  Výsluní apod.) a popsat příjezdovou cestu.
  Všechny tyto údaje jsou velmi důležité, neboť na nich závisí rychlost dojezdu jednotky a následné zahájení
  zásahu.

Nález podezřelého zavazadla

Může se stát, že v prostředku hromadné dopravy, na nádraží, čekárně nebo zastávce městské dopravy, na volném prostoru, u domu, v parku, apod. narazíte na podezřelý předmět – zavazadlo, ke kterému se nikdo nehlásí a u kterého dojdete k názoru, že by mohl být nebezpečný.

Jak v takové situaci postupovat?

 • zavazadlo neotvírejte ani nepřemisťujte,mohlo by dojít k výbuchu, šíření nebezpečných látek nebo ke ztrátě
  kriminalistických stop
 • nesnažte se poškodit tento podezřelý předmět, nebo otevřít jeho obal
 • na podezřelý předmět upozorněte i ostatní osoby ve Vašem okolí
 • věřte vyobrazeným symbolům na případném obalu předmětu
 • v případě, že cestuje hromadnou přepravou, tak nález ohlaste pracovníkovi hromadné přepravy
 • volejte tísňovou linku 112

Evakuace

V případě evakuace

 • Vypnout elektrické spotřebiče s výjimkou chladniček a mrazniček, ve kterých jsou uloženy potraviny.
 • Uzavřít hlavní uzávěry plynu a vody (elektřinu nevypínat).
 • Uhasit otevřený oheň v kamnech, vařičích, tepelných agregátech apod.
 • Odpojit antény televizních a rozhlasových přijímačů.
 • Překontrolovat uzavření oken
 • Zabezpečit byt nebo dům proti vniknutí cizích osob. V případě nouzového opuštění bytu

Mimořádné situace často vyžadují rychlé opuštění Vašeho bytu. Pro tento případ je důležité znát základní zásady. Rychle, ale s rozvahou si připravte nouzové zavazadlo, které by mělo obsahovat:

 • osobní doklady, peníze, cennosti a pojistné smlouvy
 • osobní léky a základní zdravotnické prostředky
 • trvanlivé potraviny na 2 – 3 dny
 • tekutiny v nádobě (obalu) voda, čaj, šťávy a pod.
 • toaletní a hygienické potřeby
 • základní předměty denní potřeby (jídelní nádobí, otvírák na konzervy, ostrý nůž, svítilna a zápalky)
 • bateriovou svítilnu, zápalky, svíčky, zapalovač
 • bateriový rozhlasový přijímač + náhradní zdroje
 • přikrývku, spací pytel
 • náhradní prádlo a oblečení (podle klimatických podmínek)
 • zavazadlo označit visačkou se jménem a adresou

Při opuštění bytu nezapomeňte:

 • uzavřít všechna okna
 • vypnout a uzavřít hlavní rozvody el. proudu, vody a plynu
 • zajistit bezpečné uložení zbraní, střeliva a příslušných dokladů (tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití)
 • vhodně se obléci a obout
 • pečlivě uzamknout byt