Knihovní řád knihovny v Dobroslavicích

 1. Knihovna v Dobroslavicích je veřejnou univerzální knihovnou zajišťující všeobecnou dostupnost informací všem občanům v souladu s Listinou lidských práv a svobod. Umožňuje všem bez rozdílu rovný přístup ke knihovnou poskytovaným knihovnickým a informačním službám, viz vymezení v Zákoně č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb. Knihovna dále podporuje kulturní a vzdělanostní rozvoj obyvatel, rozvoj tvůrčí práce člověka a napomáhá udržovat kontinuitu s historickými tradicemi.
 2. Knihovnické služby jsou poskytovány uživatelům v provozním místě knihovny formou prezenčního i absenčního půjčování knihovního fondu.
 3. Provozní doba je uvedena v příloze knihovního řádu a na informační tabuli knihovny a na webových stránkách obce.
 4. Obcí schválené poplatky jsou uvedeny v Ceníku služeb a sankcí (dále jen ceník), který je přílohou knihovního řádu.
 5. Uživatelem knihovny se stává každý, kdo využije jejich služeb. Absenční půjčovní službu poskytuje knihovna jen těm uživatelům, jež jsou registrováni a stanou se jejími čtenáři. Čtenář je povinen seznámit se s knihovním řádem včetně jeho příloh, který je veřejně přístupný v knihovně. Písemnou přihláškou a svým podpisem se čtenář zavazuje, že přistupuje na podmínky, za kterých jsou služby uvedené v knihovním řádu poskytovány, a že odpovídá za ztrátu nebo poškození vypůjčených dokumentů podle knihovního řádu a příslušných právních předpisů.
 6. Čtenářem knihovny se mohou stát:
  • občané ČR starší 15 let: po předložení občanského průkazu
  • děti a mládež do 15 let: pouze se souhlasem jednoho ze svých rodičů nebo zákonného zástupce
 7. Každému čtenáři vydá knihovna čtenářský průkaz. Průkaz se vystavuje na jeden kalendářní rok a jeho platnost je třeba každoročně obnovovat. Čtenářský průkaz je nepřenosný.
 8. Čtenář je povinen ohlásit změnu jména a bydliště, ztrátu čtenářského průkazu i ztrátu či poškození půjčeného dokumentu, za což uhradí sankční poplatek podle ceníku.
 9. Za registraci v knihovně čtenář uhradí registrační poplatek dle ceníku. Tento poplatek opravňuje čtenáře k  libovolnému počtu návštěv v kalendářním roce v knihovně, k absenčnímu a prezenčnímu půjčování knihovního fondu knihovny, k získání faktografických informací. Za využívání dalších služeb čtenář uhradí poplatky dle ceníku, pokud je poplatek stanoven.
 10. Při půjčování dokumentů z knihovního fondu knihovny platí ustanovení občanského zákoníku o půjčování věcí. Čtenář může být vyloučen z řad čtenářů pro porušení knihovního řádu. Čtenář může mít vypůjčeno 10 dokumentů. Vypůjčené dokumenty nesmí půjčovat dalším osobám.
 11. Výpůjční lhůta je u knih 2 měsíce. Knihovna má právo zkrátit výpůjční dobu u vybraných dokumentů. Výpůjční lhůta může být dvakrát prodloužena, nežádá-li dokument další čtenář.
 12. Nevrátí-li čtenář ve stanovené lhůtě dokument půjčený mimo knihovnu, účtuje knihovna čtenáři pokuty z prodlení podle ceníku. Nereaguje-li čtenář na vyzvání či uhrazení dokumentu je celá záležitost řešena právní cestou.
 13. Čtenář je povinen vrátit vypůjčenou knihovní jednotku v takovém stavu, v jakém ji převzal. Při převzetí si ji musí prohlédnout a všechny závady ihned ohlásit, jinak nese odpovědnost za všechny později zjištěné závady. Při ztrátě nebo poškození dokumentu je čtenář povinen nahradit způsobenou škodu, a to buď zajištěním stejného titulu, nebo finančně v ceně dokumentu (v oprávněných případech může knihovna stanovit cenu odpovídající nabídce a poptávce na knižním trhu) a sankci za knihovnické zpracování dle ceníku.
 14. Své stížnosti, oznámení a podněty týkající se provozu knihovny čtenář může sdělit písemně nebo ústně knihovníkovi, popř. obecnímu úřadu.
 15. Osobní údaje uživatelů bude knihovna zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o
  ochraně osobních údajů (EU) 2016/679. Zásady o nakládání s osobními údaji v knihovně
  Dobroslavice jsou zveřejněny na webových stránkách obce Dobroslavice a rovněž
  vystaveny v knihovně.
 16. Tento knihovní řád nabývá účinnosti dnem 1.6.2018.

Provozní doba

Knihovní řád knihovny v Dobroslavicích – Příloha  1

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek 15.00 – 18.00

Ceník služeb a sankcí

Knihovní řád knihovny v Dobroslavicích – Příloha  2

Poplatky (na 1 kalendářní rok)
Dospělí 50,-
Senioři 20,-
Děti 20,-
Sankční poplatky
Poplatky z prodlení
1. upomínka (61. den) 10,-
2. upomínka (75. den) 30,-
3. upomínka (89. den) 50,-
Ztráty, poškození, zničení vypůjčených dokumentů 50,-
Vyhotovení náhradního čtenářského průkazu 20,-
Ostatní
tisk – A4 jednostranně 2,- / strana