Knihovní řád knihovny v Dobroslavicích

 1. Knihovna v Dobroslavicích je veřejnou univerzální knihovnou zajišťující všeobecnou dostupnost informací všem občanům v souladu s Listinou lidských práv a svobod. Umožňuje všem bez rozdílu rovný přístup ke knihovnou poskytovaným knihovnickým a informačním službám, viz vymezení v Zákoně č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb. Knihovna dále podporuje kulturní a vzdělanostní rozvoj obyvatel, rozvoj tvůrčí práce člověka a napomáhá udržovat kontinuitu s historickými tradicemi.
 2. Knihovnické služby jsou poskytovány uživatelům v provozním místě knihovny formou prezenčního i absenčního půjčování knihovního fondu.
 3. Provozní doba je uvedena v příloze knihovního řádu a na informační tabuli knihovny a na webových stránkách obce.
 4. Obcí schválené poplatky (registrační poplatek, sankční poplatky, poplatky za služby, za které je provozovatel knihovny v souladu s knihovním zákonem oprávněn poplatky stanovit) jsou uvedeny v Ceníku služeb a sankcí (dále jen ceník), který je přílohou knihovního řádu.
 5. Uživatelem knihovny se stává každý, kdo využije jejich služeb. Absenční půjčovní službu poskytuje knihovna jen těm uživatelům, jež jsou registrováni a stanou se jejími čtenáři. Čtenář je povinen seznámit se s knihovním řádem včetně jeho příloh, který je veřejně přístupný v knihovně. Písemnou přihláškou a svým podpisem se čtenář zavazuje, že přistupuje na podmínky, za kterých jsou služby uvedené v knihovním řádu poskytovány, a že odpovídá za ztrátu nebo poškození vypůjčených dokumentů podle knihovního řádu a příslušných právních předpisů.
 6. Čtenářem knihovny se mohou stát:
  • občané ČR starší 15 let: po předložení občanského průkazu
  • děti a mládež do 15 let: pouze se souhlasem jednoho ze svých rodičů nebo zákonného zástupce; speciální knihovnické služby (např. internet ….) mohou využívat jen po podpisu plné moci jedním z rodičů nebo zákonného zástupce v přítomnosti knihovníka.
 7. Každému čtenáři vydá knihovna čtenářský průkaz. Průkaz se vystavuje na jeden kalendářní rok a jeho platnost je třeba každoročně obnovovat. Čtenářský průkaz je nepřenosný.
 8. Čtenář je povinen ohlásit změnu jména a bydliště, ztrátu čtenářského průkazu i ztrátu či poškození půjčeného dokumentu, za což uhradí sankční poplatek podle ceníku.
 9. Za registraci v knihovně čtenář uhradí registrační poplatek dle ceníku. Tento poplatek opravňuje čtenáře k  libovolnému počtu návštěv v kalendářním roce v knihovně, k absenčnímu a prezenčnímu půjčování knihovního fondu knihovny, k získání faktografických informací, ke zprostředkování informací z vnějších informačních zdrojů, zejména informací ze státní správy a samosprávy, k možnosti přístupu k vnějším informačním zdrojům prostřednictvím telekomunikačního zařízení, ke kterým má knihovna bezplatný přístup. Za využívání dalších služeb čtenář uhradí poplatky dle ceníku, pokud je poplatek stanoven.
 10. Při půjčování dokumentů z knihovního fondu knihovny platí ustanovení občanského zákoníku o půjčování věcí. Čtenář může být vyloučen z řad čtenářů pro porušení knihovního řádu. Čtenář může mít vypůjčeno 10 dokumentů. Vypůjčené dokumenty nesmí půjčovat dalším osobám.
 11. Výpůjční lhůta je u knih 2 měsíce. Knihovna má právo zkrátit výpůjční dobu u vybraných dokumentů. Výpůjční lhůta může být dvakrát prodloužena, nežádá-li dokument další čtenář.
 12. Nevrátí-li čtenář ve stanovené lhůtě dokument půjčený mimo knihovnu, účtuje knihovna čtenáři pokuty z prodlení podle ceníku. Nereaguje-li čtenář na vyzvání či uhrazení dokumentu je celá záležitost řešena právní cestou.
 13. Čtenář je povinen vrátit vypůjčenou knihovní jednotku v takovém stavu, v jakém ji převzal. Při převzetí si ji musí prohlédnout a všechny závady ihned ohlásit, jinak nese odpovědnost za všechny později zjištěné závady. Při ztrátě nebo poškození dokumentu je čtenář povinen nahradit způsobenou škodu, a to buď zajištěním stejného titulu, nebo finančně v ceně dokumentu (v oprávněných případech může knihovna stanovit cenu odpovídající nabídce a poptávce na knižním trhu) a sankci za knihovnické zpracování dle ceníku.
 14. Dokument, který je právě půjčený, si čtenář může rezervovat.
 15. Knihovna nabízí uživatelům možnost přístupu k síti Internet.
 16. Své stížnosti, oznámení a podněty týkající se provozu knihovny čtenář může sdělit písemně nebo ústně knihovníkovi, popř. obecnímu úřadu.
 17. Veškeré změny knihovního řádu či jeho příloh se provádí formou dodatku.
 18. Tento knihovní řád nabývá účinnosti dnem 1.1.2017.

Provozní doba

Knihovní řád knihovny v Dobroslavicích – Příloha  1

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek 14.00 – 17.00

Ceník služeb a sankcí

Knihovní řád knihovny v Dobroslavicích – Příloha  2

Poplatky (na 1 kalendářní rok)
Dospělí 50,-
Senioři 20,-
Děti 20,-
Sankční poplatky
Poplatky z prodlení
1. upomínka (61. den) 10,-
2. upomínka (75. den) 20,-
3. upomínka (89. den) 30,-
Ztráty, poškození, zničení vypůjčených dokumentů 50,-
Vyhotovení náhradního čtenářského průkazu 20,-
Ostatní
Internet, využití PC (max. 30 minut) zdarma