Strategický plán obce

pro etapu 2021 – 2025

Úvod

Strategický plán rozvoje obce Dobroslavice je střednědobý dokument určující hlavní směry rozvoje obce pro období 2018 až 2022. Jeho cílem je vytyčit priority, které budou pro rozvoj obce největším přínosem.

Hlavní přínos strategického plánování spočívá v tom, že pomáhá jasně si uvědomit žádoucí směry dlouhodobého vývoje, a soustřeďuje úsilí a zdroje na řešení klíčových problémů, ukazuje, jak se nejlépe připravit na budoucí vývoj vnějších podmínek, jak minimalizovat negativní dopad hrozeb a maximálně zužitkovat příležitosti, jež se mohou v budoucnosti objevit, vytváří objektivní základ pro rozhodování o prioritách, řeší problémy dlouhodobě a komplexně.

Dokument bude sloužit jako podklad při rozhodování zastupitelstva týkající se rozvoje Dobroslavic. Jde o materiál otevřený, který je možno na základě dalších poznatků a postupem času adaptovat. Úprava strategického plánu se obvykle děje v závislosti na průběhu a výsledcích realizace, na vývoji situace v obci a na změnách ve vnějším prostředí.

Podkladem pro zpracování Strategického plánu rozvoje obce Dobroslavice byly koncepční materiály obce, projekty vypracované v předchozích letech, názory zastupitelů obce a názory 106 občanů, jež byly zpracovány na základě dotazníkového šetření uskutečněného během 9-2015.

Metodika a struktura

Podstatou strategického plánu je strategická vize, která vymezuje podobu obce v časovém horizontu. Jde o žádoucí cílový stav, sdílenou představu o tom, jak má obec v budoucnosti vypadat.

Základní informace o obci jsou uvedeny v profilu. Následná situační analýza mapuje vývoj a aktuální stav konkrétních oblastí života. SWOT analýza je v přehledné podobě shrnutí silných a slabých stránek obce, stejně jako příležitostí rozvoje a hrozeb, jež tento rozvoj obce omezují. Další kapitola stanovuje seznam základních strategických priorit a cílů ve střednědobém horizontu, který byl volen s ohledem na reálné možnosti obce a vnitřně dále dělen na cíle s nejvyšší, střední a nízkou prioritou.

Vize

Obec Dobroslavice si chce i nadále zachovat svůj vesnický charakter, chce zůstat místem příjemným pro život, práci i odpočinek, chce dále přispět k lepšímu vzájemnému sepětí občanů mezi sebou i k sounáležitosti s vlastní obcí skrze podporu aktivního spolkového života, tradic i občanských aktivit vůbec.

Profil obce

Dobroslavice se nachází v Moravskoslezském kraji České republiky, leží na náhorní plošině, výběžku vrchoviny Hrubého Jeseníku ve výšce 360 m. n. m. a zčásti v údolní nivě řeky Opavy v nadmořské výšce 240 m. n. m., katastr obce má rozlohu 723 ha. Krajina je výrazně vyvýšená ve srovnání s okolím. Z geomorfologického členění jde o Děhylovskou pahorkatinu, jež umožňuje výhled na východ do Ostravské pánve, na Moravskoslezské Beskydy, na západ na Opavsko, Jeseníky, na sever na Hlučínsko, Karvinsko až do Polska.

Obec se nachází ve vzdálenosti cca 20 km od centra Opavy a 16 km od centra Ostravy. Východně od Dobroslavic leží obec Děhylov a město Ostrava (městský obvod Ostrava – Plesná, který má vesnický ráz), jižně je obec Velká Polom, západně obec Háj ve Slezsku a severně obec Kozmice a město Hlučín.

V současnosti má obec 19 ulic, 244 rodinných domů a 3 bytové domy. V katastru obce, poblíž řeky Opavy, je chatová osada Rybárna, celkový počet rekreačních objektů v katastru je 71. V Dobroslavicích žije 777 obyvatel (stav k 1. 1. 2021)..

Základní informace:

První písemná zmínka o obci: roku 1377
Katastrální výměra: 7,23 km²
Průměrná nadmořská výška: 308 m n. m.
Kraj Moravskoslezský
Obec s rozšířenou působností: Hlučín
Pošta: Ne (Děhylov, Ostrava – Plesná)
Zdravotnické zařízení: Ne
Policie: Ne (Hlučín)
Základní škola: Ano
Mateřská školka: Ano
Vodovod: Ano
Kanalizace: Ano
Plyn: Ano

Rozpočet obce (dle výsledku hospodaření k 30. 6. 2019)

 • příjmy 13 458 052,08 Kč
 • výdaje 12 729 509,07 Kč

Občanská vybavenost obce

 • obchod se smíšeným zbožím, který je otevřen denně vyjma neděli
 • základní škola s tělocvičnou a výdejnou stravy (první stupeň, tj. III., IV. a V. třída), jejímž zřizovatelem je sousední obec Děhylov, kde se nachází objekt další školy (I. a II. třída)
 • mateřská škola (je zřízena obcí Dobroslavice) s kapacitou 28 dětí, jejímž odloučeným pracovištěm je mateřská škola v sousedním Děhylově
 • kulturní dům
 • kaple (mše cca 1x za měsíc; v suterénu již nevyužívaná moštárna a kotelna)
 • knihovna (se sídlem v kapli, zřízena obcí Dobroslavice)
 • 3 restaurační zařízení (Zámecká restaurace, Kuželna, Kovárna)
 • hřiště s travnatým povrchem upraveným pro potřeby fotbalu TJ Sokol, hřiště s asfaltovým povrchem, work-out prvky u hřiště s travnatým povrchem, tenisový kurt v parku, kuželna s kuželkářskou dráhou, hřiště s dřevěnými hracími prvky v parku pro nejmenší děti

Podnikání v obci

 • v obci sídlí cca 17 firem, registrováno je na 149 živností občanů; toto podnikání včetně služeb v obci je realizováno v malých provozovnách, převážně garážích v rámci smíšené obytné zóny; část podnikatelů bydlících v obci má své provozovny v Ostravě
 • v obci není realizována žádná průmyslová výroba
 • v obci se nachází výrobní zóna v prostorách původního Jednotného zemědělského družstva, je však využívaná pouze částečně

Spolkový, sportovní a kulturní život v obci

 • v základní škole sídlí pobočka základní umělecké školy Háj ve Slezsku
 • TJ Sokol (jednotlivé sportovní kluby – kuželky, stolní tenis, fotbal, tenis, jóga, aerobik)
 • Sbor dobrovolných hasičů
 • Dobroženy, spolek
 • Dodivadlo, amatérský divadelní soubor
 • Kroužek malých turistů
 • Spolek Dobro-vize
 • Klub seniorů

Jiné

 • nejbližší bankomat je v Ostravě – Porubě a v Hlučíně
 • nejbližší pošta je v Ostravě – Plesné, Háji ve Slezsku a Ostravě – Martinově a v Hlučíně
 • spádové zdravotní středisko je v Hlučíně; nejbližší lékárna v Hlučíně a Ostravě – Porubě; záchranná zdravotní služba sídlí v Hlučíně
 • služby policie zajišťuje Policie ČR a Městská policie v Hlučíně
 • velká nákupní střediska jsou v Hlučíně a Ostravě – Porubě
 • v obci se nachází tři restaurační zařízení
 • obec nemá vlastní hřbitov; využívá hrobová místa hřbitova v sousední Ostravě – Plesné

Blízkost měst Ostravy a Hlučína a dopravní spojení ovlivňují výchozí podmínky obce, tj. vytváří pracovní příležitosti, doplňují chybějící občanskou vybavenost, včetně nabídky specializovaných vzdělávacích kapacit, kulturního, sportovního i společenského vyžití. Na druhé straně místní občané realizují nákupy a využívají četné služby ve městech, proto jsou obchodní aktivity v obci nízké. Rovněž zapojení některých občanů do veřejného či společenského života v obci může klesat vlivem seberealizace v blízkých městech.

V posledním období bylo v obci realizováno několik výrazných projektů, které vedly ke zkvalitnění prostředí pro život občanů. Jedná se např. o výstavbu nového obecního úřadu v ulici Slezská, položení nového asfaltového povrchu na ulici Slezská (silnice III/4673), provedení revitalizace zámeckého parku. V roce 2014 došlo ke schválení Územního plánu obce Dobroslavice. Uskutečněna byla rovněž oprava památníků obětem I. sv. války, památeční vázy v parku, sochy Panny Marie v parčíku u smírčích křížů, kříže před kaplí. Kaple byla zrekonstruována v roce 2016. Rekonstrukci prodělal v 2017 rovněž kulturní dům. V 2018 došlo k výměně veřejného osvětlení v celé obci.
Pro realizaci četných investičních záměrů, k jejichž provedení obec nedisponuje dostatkem vlastních finančních prostředků, je zcela nezbytné využití dotačních programů.

Definice strategických oblastí a jejich situační analýza

Technická infrastruktura obce Dobroslavice

Kanalizace

 • rodinné domy mají sdruženou kanalizaci, jež vyhovuje potřebě odvodu dešťových, splaškových vod a byla budována postupně s rozvojem obce, nejstarší je v ulicích Osvobození a Slezská; vlastní čističku má v obci objekt základní školy a obecní úřad
 • kanalizační síť je v majetku firmy SmVaK, pouze kanalizace ulice U Lesa je v majetku obce
 • sdružená kanalizace ústí bez čistění do vodotečí potoků, a to na základě přechodné, časově omezené výjimky pro SmVaK, neboť stav nevyhovuje normám (včetně EU)
 • v roce 2021 je ukončena realizace čistírny odpadních vod (ČOV)

Vodovod

 • pitnou vodu má obec zajištěnou dostatečně, a to z centrálního vodovodu z přehrady Kružberk; přívod vede od Velké Polomi; dodavatelem je firma SmVaK, která je rovněž majitelem vodovodní sítě

Veřejné osvětlení

 • veřejné osvětlení je instalováno v celém rozsahu obce a pokrývá s dostatečnou svítivostí potřeby obce; stávající osvětlovací tělesa byla v roce 2018 nahrazena moderními s úsporným provozem, jež neprodukují světelný smog; ve výsledku tento krok znamená výraznou fin. úsporu pro obec

Plyn

 • obec je plynofikována od roku 1993 – 1994

Komunikace a chodníky

 • obec zajišťuje běžnou celoroční údržbu; stav místních komunikací a chodníků v majetku obce je většinou dobrý
 • v minulých letech došlo k vybudování chybějících chodníků – v celém úseku silnice Přerovská, od ulice Družstevní po ulici Na Nové nebo dílčí úseky na ulici Slezská od ulice Polní na konec vesnice
 • v roce 2020 došlo k opravě havarijního stavu asfaltového povrchu ulice Spartakiádní; v roce 2021 byla ukončena oprava ul. U Lesa a  začala oprava ulice Pod Kovárnou

Veřejná doprava

 • se sousední obcí Děhylov a dále do Ostravy – Martinova a na konečnou zastávku Dílny DPO odkud je návaznost na tram č. 4 do centra města či autobusy je pravidelné autobusové spojení linkou č. 69 (doba jízdy je cca 12 minut), jež zajišťuje firma Arriva; nově od 9. 12. 2018 vstupuje v platnost nový jízdní řád bus č. 285, který pokračuje dále do obce Háj ve Slezsku; řada spojů je posílena
 • četnost spojů: ve všední den je to 14 spojů směrem z obce a 15 spojů směrem do obce, v sobotu a v neděli 5 spojů každým směrem (bus 69), nově 19 spojů v pracovní den a 10 o víkendech (z toho 10 v pracovní den a 5 o víkendu pokračuje do sousedního Háje ve Slezsku)
 • do blízkého Hlučína je možná veřejná doprava jen s přestupem v sousedním Děhylově
 • nejbližší stanice železnice je Děhylov, Jilešovice či Háj ve Slezsku; katastrem obce sice prochází trať Ostrava – Opava, ale bez vlastní zastávky
 • se sousedními obcemi Ostrava – Plesná, Jilešovice není zajištěno dopravní spojení formou veřejné dopravy
 • v roce 2021 byla s úspěchem vyřešena dlouhodobě nekomfortní dopravní situace u kruhu, a to rozsáhlou úpravou dopravního značení a jasným určením možní odbočení

Stavební fond

 • počet rodinných domův obci: 244; počet bytových domů: 3 (2 z toho jsou v majetku obce); počet chat či rekreačních objektů v katastru (včetně chatové osady Rybárna) je 71
 • je různorodý, různého stáří a technického stavu; obec byla v roce 1945 téměř zničena postupující frontou v rámci Ostravsko-opavské operace ve II. světové válce
 • starší část zástavby jsou statky se stodolami nacházející se zejména v ulici Slezská, Na Nové; většina byla po válce opět obnovena (stavební materiál poskytl i válkou zničený zámek)
 • poválečná etapa výstavby rodinných domů probíhala na nových stavebních parcelách, původně loukách za zámeckým parkem (ul. Přerovská, Na Svobodě, 27. Dubna, Na Výsluní, aj.), šlo většinou o dvoupodlažní domy
 • na konci obce směrem k Háji ve Slezsku se nachází výrobní zóna; jde o budovy po bývalém Jednotném zemědělském družstvu (JZD)

Sociální oblast a vzdělávání

 • obec Dobroslavice je zřizovatelem místní mateřské školy, která provozuje smíšenou třídu, má kapacitu pro 28 dětí; zařízení sídlí v ulici Slezská v objektu, který nepatří obci, ale soukromému majiteli, jemuž je placen nájem; tato situace není pro obec dlouhodobě výhodná, proto bude obec usilovat o zřízení mateřské školy ve vlastních prostorách, které však bude muset nejprve vystavět; mateřská škola má odloučené pracoviště v sousední obci Děhylov; pro děti z mateřské školy bylo v minulosti zřízeno oplocené hřiště s herními prvky, které však není zpřístupněno veřejnosti
 • základní škola sídlí v objektu ve vlastnictví obce, kde je i tělocvična a výdejna stravy spolu se sídlem pobočky Základní umělecké školy Háj ve Slezsku; vyučuje se zde třetí až pátý ročník, který navštěvují jak děti z obce Dobroslavice, tak ze sousední obce Děhylov; zřizovatelem školy je obec Děhylov, kde je také další budova pro první a druhý ročník (starší děti dojíždějí autobusy do Ostravy nebo Hlučína)
 • zdravotní péče v obci chybí; řada občanů má svého lékaře v místě zaměstnání; senioři a občané se zdravotním postižením, jejichž mobilita je omezena, jsou často odkázáni na asistenci rodinných příslušníků; dojíždějí do Hlučína či do Ostravy

Budovy v majetku obce

 • kaple: jde o druhou nejstarší budovu v obci, která byla vystavěna jako obecní dům; od 90. let 20. století 2 místnosti objektu sloužily jako sídlo obecního úřadu, jež však časem kapacitně nedostačovaly; nyní objekt slouží pro knihovnu, jejímž zřizovatelem je obec (k rekonstrukci interiérů došlo v roce 2021); druhá místnost je pronajímána místnímu podnikateli jako kancelář; v suterénu je zatím nevyužitá místnost po bývalé moštárně; objekt byl celkově zrekonstruován v roce 2016 (krov, střešní krytina, fasáda); v prostoru modlitebny je výrazná vlhkost, stav je řešen vysoušením a častým větráním
 • bytový dům: v předchozích letech zde proběhlo zateplení fasády
 • hasičská zbrojnice: budova vyžaduje zateplení, výměnu oken a dveří z důvodu energetických úspor; žádoucí je i oprava plochy před celým objektem; využíváno členy Jednotky dobrovolných hasičů a skupinou mladých hasičů
 • kuželna: opravena je střecha; budova má od roku 2020 zateplenou fasádu z důvodu energetických úspor; došlo také k úprava povrchů v okolí, jež byly v havarijním stavu (venkovní taneční parket)
 • kulturní dům: jde o maximálně využívaný objekt (plesy, kulturní akce a jiné komunitní akce, výstavy, rodinné oslavy, zkoušky divadla, jóga, aerobik, stolní tenis, Kroužek malých turistů); je zde pódium a společenský sál, nově zrekonstruovaná kuchyň, klubovna, sociální zařízení společné se sousední restaurací je po opravě; v budově proběhla v roce 2017 výměna oken, oprava střechy, zateplení fasády z důvodu energetických úspor
 • základní škola: v minulosti zde proběhla výměna oken, oprava střechy, fasády; u školy byla v roce 2020 zbourána zchátralá hospodářská budova a v roce 2021 nahrazena altánek pro venkovní výuku; zahrada je pro potřeby školy zatím využívána jen částečně, ale plánujeme zde venkovní hřiště

Životní prostředí 

Ovzduší

 • kvalita ovzduší není v obci měřena, usuzovat lze jen z výsledků blízkých stanic v Ostravě, jež často vykazují překračování emisních limitů; při východním nebo severním větru ovlivňuje průmyslová ostravská a katovická pánev kvalitu ovzduší v katastru obce, a to nepříznivě
 • v zimním období lze v obci i bez měření hodnot pocítit smog, především z lokálních topenišť
 • obcí prochází silnice III. třídy (ulice Slezská) umožňující dopravu stavebních strojů, zemědělských traktorů a mechanizace, u nichž je přeprava po komunikaci II. třídy na silnicích v úseku Ostrava – Opava omezena
 • obec je 100 % plynofikována, obyvatelé však mnohdy využívají zároveň i kotle na tuhá paliva
 • problémem je sezónní pálení trávy či listí a spalování tuhých paliv v lokálních topeništích

Vodní poměry

 • území obce je prameništěm potoků Děhylovského, Plesenky, včetně přítoku od hranice s Velkou Polomí a potoku vedoucímu na Rybárnu, všechny ústí do řeky Opavy, která spadá do základního hydrologického povodí řeky Odry a vlévá do Baltského moře
 • vodní plochy tvoří v katastru obce Hlučínské jezero v délce 1,2 km vzniklé po těžbě štěrkopísku a přecházející do katastru města Hlučína a obce Kozmice (rybáři, vodní sporty, vodní rekreace) a dále bývalý Poštovní rybník, dnes ptačí rezervace; koryto původně meandrující řeky Opava bylo v důsledku těžby štěrkopísku upraveno a její hladina snížena; Poštovní rybník je po těchto úpravách naplněn jen z části, neboť náhon je bez vody
 • obec má zásobu spodní vody z obecních studen u hasičárny, u kaple, v areálu základní školy, vedle domu p. Vláčila, u vodárny v parku, u domu p. Bochňáka; vlastník poslední jmenované studny nyní není zapsán na katastrálním úřadu; vzhledem k významu a ochraně těchto vodních zdrojů musí obec vystupovat jako vlastník a zejména tyto zdroje řádně zabezpečit

Zeleň

 • prstenec lesů okolo obce vyvažuje příznivý podíl zalesnění k půdnímu fondu; jde o složení javor, habr, buk, modřín, borovice, bříza, olše, akát; na ústupu jsou smrkové, jedlové a jilmové porosty; tyto lesy jsou převážně majetkem firmy Lesy české republiky LČR; obec je vlastníkem 65 ha lesů, malé výměry jsou soukromé; stav těchto lesních porostů není příznivý v důsledku úhynů smrkových porostů, nedostatku vláhy, exhalátů i škůdců; porušován je vjezd vozidel do lesa
 • obec dále vlastní 9,2 ha parku, který byl vysázen v anglickém stylu; jde o cenný krajinotvorný prvek, který se nachází v centru obce; před rokem 1945 byl jeho dominantou rozlehlý zámek, s nímž byl život obce do velké míry spjat; park má staré a krásné stromy dubů, lip, javorů, buků i borovic vyžadujících pravidelnou údržbu ořezy i obnovu
 • za poslední roky došlo k výsadbě 5 alejí stromů na pozemcích obce a v plánu je i další výsadba
 • v obci se nacházejí malé parčíky s přerostlou zelení; obytná zóna je doplněna zelení zahrad
 • Územní plán obce Dobroslavice (ÚP) dále určuje potřebu rozšíření zeleně zalesněním zemědělské půdy proti erozi, výsadbou melioračních dřevin v lesích, obnovou alejí kolem cest i vodotečí a také stanovuje podíl zeleně ve výrobní zóně

Fauna a flóra

 • v okolí vodních ploch (bývalé slepé rameno řeky Opavy) se vyskytuje čejka chocholatá, která patří k nejrychleji mizejícímu ptačímu druhu z důvodu ubývání jejich přirozených stanovišť; dále např. ohrožená rosnička
 • na katastru obce se vyskytuje strnad zahradní, který je zařazen do kategorie kriticky ohrožených druhů ČR
 • k významné vegetaci v zámeckém parku počítáme borovici vejmutovku (cca 30 metrů, obvod kmene 4 metry); platan jasanolistý; roste zde chráněná rostlina lilie zlatohlavá, aj.

Zemědělství a podnikání

 • v minulosti, zejména v etapě hospodaření Jednotného zemědělského družstva (JZD), docházelo ke scelování jednotlivých menších pozemků do lánů; spolu se svažitostí většiny pozemků a s opakovaným pěstováním pouze obilovin, řepky někdy i kukuřice dochází v současnosti k vodní i větrné erozi, utužení půdy a jednostrannému vyčerpání živin, které je nahrazováno umělým hnojením a herbicidy; soudobé ekonomické nastavení tržních cen a používání velké mechanizace vede k zvýšení produktivity práce, k vyššímu zornění půdy, k hrozbě snižování její úrodnostia k potlačení ekologických potřeb krajiny
 • půda je v katastru obce velmi rozdílná, podle konfigurace terénu i lokalit; převážně je však podzolová, s nižší vrstvou ornice, jen průměrně úrodná, místy kamenitá, často propustná bez zadržení vláhy; nejúrodnější půdy v nivě řeky Opavy, vzniklé naplavením nánosy spraší, byly dříve využívané jako louky; těžbou štěrku, regulací řeky, a opakovaným pěstováním kukuřice po rozorání luk byly však degradovány
 • v katastru obce není rozšířen chov hospodářských zvířat a dostatečná produkce statkových hnojiv
 • na ohrožených půdních pozemcích je nezbytné řešit zadržení vody travnatými pásy, případně zatravněním svahů, pěstováním jetelovin a luskovin, střídáním plodin nebo obnovou polních cest s výsadbou alejí; v případě větrné eroze také zalesněním dle ÚP

Hospodaření s odpady

 • obec má zajištěno třídění odpadů na sklo, plasty, papír, železo a kovy, šatstvo, zeleň, dále pravidelný svoz komunálního odpadu a dvakrát ročně odvoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu
 • obec nemá vlastní sběrný dvůr; veškerý odpad vzniklý v katastru obce je odvážen mimo obec
 • obec zlikvidovala veškeré černé skládky z minulých období a pravidelně řeší zamezení vzniku nových a příležitostných skládek jejich úklidem, zapojením dobrovolníků
 • obec čelí soustavnému znečišťování přírody neznámými pachateli a vynakládá prostředky na zjednání nápravy opakovaným úklidem

Sport

 • obec celoročně pořádá pravidelné sportovní akce, které organizuje sportovní komise, mnohdy ve spolupráci s jednotlivými sportovními kluby zastřešenými TJ Sokol; Vánoční běh o kapra; Vánoční koulení; Vánoční pingpongový turnaj, aj.
 • sportovní kluby náležící pod TJ Sokol jsou:tenis, kuželky, fotbal (muži a žáci), jóga, stolní tenis
 • v obci u hřiště TJ Sokol s travnatým povrchem pro potřeby fotbalového klubu existuje i hřiště s betonovým povrchem; v roce 2016 byly ve spolupráci se Spolkem Dobro-vize vybudovány dřevěné herní prvky pro děti v blízkosti restaurace Kuželna v parku
 • děti základní školy nemají k dispozici žádné hřiště

Kultura

 • zázemí pro konání kulturních akcí je v místním kulturním domě, který navazuje na obecní hostinec a plní v obci funkci společenského centra; v budově je sál pro cca 200 hostů; přísálí, pódium, kuchyňka a skladové prostory
 • kulturní dům byl v roce 2017 opraven, v roce 2018 došlo k opravě pódia a opony; je velmi hojně využíván (probíhají zde zkoušky divadelního spolku, schůzky Klubu malých turistů, turnaje oddílu stolního tenisu, jóga, aerobik, schází se zde Klub seniorů; účastníci univerzity 3. věku, dále jsou zde plesy, vánoční výstava a koncert, Den matek aj.)
 • objekt se pronajímá za úplatu i veřejnosti pro pohřební hostiny či soukromé oslavy
 • v obci chybí komorní klubový prostor pro aktivity kulturního či komunitního typu
 • nevyužito zůstává patro obecního úřadu, které by mohlo být využito pro klubová setkávání
 • některé akce (například Dobroslavické kosení) probíhají před restaurací Kuželna, kde jsou lavičky a taneční parket

Přehled subjektů zabývajících se kulturou na území obce a akce jimi pořádané

 • Kulturní komise: tradiční akce, které patří do její kompetence, jsou – Vítání jara, Pálení čarodějnic (ve spolupráci s Klubem seniorů), Den matek (ve spolupráci se ZŠ), Den seniorů, Dobroslavické kosení, Vánoční výstava
 • Dobroženy, sdružení, které pořádá Den dětí (spolupráce s klubem fotbalistů), ples Dobrožen
 • Dodivadlo: ochotnický divadelní spolek každým rokem uvádí premiéru a reprízu nové hry; je iniciátorem open air akce Divadlo v parku, která využívá potenciál zámeckého parku pro kulturní účely; soubor hraje představení také mimo obec a účastní se divadelních přehlídek
 • Sdružení dobrovolných hasičů (SDH) – pořádá Hasičský ples a maškarní bál pro děti
 • místní pobočka Základní umělecké školy Háj ve Slezsku (ZUŠ) – pořádá tradiční koncerty svých absolventů a účastní se jiných kulturně společenských akcí, například realizuje vánoční koncert v rámci Vánoční výstavy
 • Spolek Dobro-vize: spolek sdružující aktivní občany vzniklý v roce 2015; spolupořádá akci Divadlo v parku; pod svou záštitu převzal projekt Naučné procházky z Dobroslavic do Děhylova; realizoval v roce 2017 výsadbu Aleje k lipám a nadále pečuje o sazenice formou komunitních setkávání 2x ročně; ve spolupráci s obci také Rozsvěcení vánočního stromu; inicioval vznik dřevěných prvků a herních prvků pro děti v parku, vysadil Motýlí louku v parku; více viz https://www.dobrovize.cz

Turismus

 • obec má atraktivní geografickou polohu; je snadno dostupná pro turisty, cyklisty, zejména během letní sezóny bývá hojně navštěvována
 • obcí prochází turistické značení Klubu českých turistů (zelená a žlutá značka) a nově také místní značení ve směru na obec Plesná
 • obcí prochází cyklotrasy a na veřejném prostranství jsou umístěny dvě mapy cyklotras mikroregionu regionu Matice Slezské
 • v důsledku nasazení skupiny místních dobrovolníků vznikla v roce 2015 Naučná procházka z Dobroslavic do Děhylova, stezka s devíti zastaveními opatřenými informačními tabulemi
 • v obci chybí základníinformační orientační systém formou směrových tabulí

SWOT analýza

K definování problémových oblastí obce slouží SWOT analýza, která se v přehledné formě zabývá silnými (Strengths) a slabými (Weaknesses) stránkami, příležitostmi (Opportunities), hrozbami (Threats) a navazuje na zpracovaný profil obce i situační analýzu z předchozí kapitoly.
Slabé stránky

překračování imisního limitu PM10 – znečištění ovzduší kotli na tuhá paliva
neexistence víceúčelové hřiště s umělým povrchem u základní školy 
nedosažení energetických úspor – obecní budova hasičské zbrojnice
místní komunikace – chybějící zpevněný povrch (ulice Polomská a Polní)
závislost obce na službách blízkých měst Hlučín, Ostrava (pošta, lékárna, lékař, aj.)
neexistující systematická práce s veřejným prostorem (BUS zastávka, parčíky)
nevyužitý potenciál parku – neexistence jednotného, efektivně umístěného mobiliáře 
nevyužití historického potenciálu obce; neexistence dokumentů mapujících historii obce (kniha, brožury, letáky), zejména zámku
nevyužívání vybavených prostor v budově patra nového obecního úřadu
neexistence informačního orientačního systému – směrové tabule (škola, hřiště, obchod, aj.)
umístění mateřské školy v soukromém subjektu
neexistence ubytovacích a stravovacích kapacit v obci
vzdálenost chatové osady Rybárna od obce (znečišťování přírody v okolí chat aj.)
rozsáhlé lány polí v okolí obce; velké odlesněné plochy bez záchytných remízků

Silné stránky

poskytování kvalitního bydlení v atraktivní obci venkovského typu vysokým podílem zeleně a nabídkou výhod blízké Ostravy a Hlučína
atraktivní území pro pobytovou rekreaci (chatoviště) i turismus, jednorázové pěší či cyklistické výlety návštěvníků
udržovaný zámecký park v centru obce navazující na okolní lesy a louky
absence průmyslové výroby a podnikání s negativními dopady na životní prostředí
malé zatížení obce automobilovou dopravou
dobrá dopravní dostupnost silničních tahů Ostrava – Hrabyně – Opava a Ostrava – Hlučín, Kravaře – Opava a nájezdu na dálnici; dobrá dopravní obslužnost autobusy na Ostravu
zabezpečení svozu odpadu mimo obec, dostatečná nabídka kontejnerů pro třídění odpadu
dobrá dostupnost zdravotní péče, včetně specializované péče i záchranné služby v Ostravě
dostatečná nabídka pečovatelské služby poskytované Charitou Hlučín; využitelnost nedalekých Domovů pro seniory v Hlučíně, Háji ve Slezsku, Lhotě
realizovaná plynofikace obce
dlouhodobě vyrovnaný rozpočet obce; nulové zadlužení obce
aktivní lidské zdroje v obci ochotné realizovat četné aktivity v rámci volného času; aktivní spolková činnost
celoroční nabídka různorodých kulturních a společenských akcí v obci
nabídka spektra volnočasových aktivit pro děti (Kroužek malých turistů, hudební obory při ZUŠ, mladí hasiči, fotbalisté, turisté,  dramatický kroužek) i dospělé občany (sport. kluby)
tištěný zpravodaj o dění v obci s pravidelnou periodicitou a v kvalitní úpravě
občanská vybavenost adekvátní velikosti obce (obchod, 3 restaurace, školy, aj.)
služba mobilní rozhlas pro občany nahrazující dříve nefunkční obecní rozhlas
nové a průběžně aktualizované webové stránky obce; zavedení webmastera, který tuto oblast řeší komplexně
zavedení regulace rychlosti dopravy v ulici Slezská formou měřiče
doplnění chodníků v rizikových oblastech (Přerovská – Na Nové; dílčí úsek v ulici Slezská)
nové a úsporné veřejné osvětlení v obci i zámeckém parku
pořízení kompostéryů pro biologický odpad pro občany
realizované rekonstrukce budov v majetku obce a dosažení energetických úspor – kulturní dům, kaple
veřejně přístupné herní prvky pro děti v parku; work-out sportoviště pro mládež u hřiště

Příležitosti

chránit vesnický ráz obce a podporovat sounáležitost občanů s vlastní obcí
podporovat spolkový život v obci, modernizovat např. zázemí sloužící spolkům v kulturním domě, tj. kuchyňku
využít rekreační podíl prostor kolem ruiny zámeckého mostu pro občany a turisty
využít prostory v patře obecního úřadu pro rozvoj komunitní činnosti v obci
řešit obnovu starých třešňových alejí kolem okresních cest
podpořit potřebným vybavením místa pro komunitní scházení občanů
využít pozemek zahrady při základní škole pro hřiště
iniciovat péči o krajiny v okolí obce (intenzivní komunikace se zemědělci hospodařícími na obecních pozemcích; protierozní opatření, obnova polních cest, alejí, zalesňování, využití a zadržení vody)
podporovat zapojení obyvatel do ochrany přírody, monitorování znečištění, úklidu skládek
zvýšit podíl tříděného odpadu a snížit produkci komunálního odpadu
modernizovat sportovní zázemí u hřiště (šatny, schodiště) větší využití zámeckého parku pro odpočinek a turistiku (investice do mobiliáře)

Hrozby

zhoršení kvality spodních vod v obci a okolí – nezabezpečení, neudržování obecních studní
nízké ekologické povědomí občanů
nezájem občanů podílet se na zlepšování ovzduší v oblastech, jež mohou sami ovlivnit – výměny starých kotlů, pálení trávy, vytváření černých skládek v okolí
snížení dopravní obslužnosti obce veřejnou dopravou
nárůst kriminality v obci
narušení rovnováhy krajiny nestabilitou lesních porostů, snižováním úrodnosti půdy, odtoky povrchové vody, erozí, hnojením bez statkových hnojiv, likvidací liniové výsadby a chátráním alejí kolem cest a vodních toků, zanedbáním údržby a obnovy parku
snižování stávající občanské vybavenosti v obci uzavření obchodu s potravinami, stagnace služeb pro seniory, chátrání sportovních zařízení
ohrožení zdraví v okolí ruiny zámeckého mostu v parku – nedostatečné zabezpečení
stagnace či dokonce snižování počtu obyvatel
nekontrolovaný rozvoj podnikání ve výrobní zóně bez respektování podmínek územního plánu s negativními dopady na životního prostředí; nenaplnění parametrů ÚP v  % ozelenění areálu a vytvoření soustředěného pásu vzrostlé zeleně vedle obytné zóny
zanedbání ochrany krajiny a vztahů chatovišti Rybárna
ohrožení zdraví návštěvníků při nedostatečné péči o dřeviny v zámeckém parku
zvýšení platby za využívání prostor pro mateřskou školu sídlící v soukromém objektu
zvýšení automobilové dopravy projíždějící obcí po ulici Slezská

Strategické priority a cíle

V této kapitole jsou uvedeny prioritní oblasti dalšího rozvoje obce Dobroslavice, které jsou rozděleny do skupin dle důležitosti. Investiční příležitosti jsou určeny k realizaci ve střednědobém období v závislosti na stanovení konečných priorit pro jednotlivé roky a finanční možnosti obce. Předpokladem je návazné rozpracování dílčích projektů včetně finančního rámce s cílem zajistit úspěšné podání žádostí o spolufinancování z konkrétních dotačních programů.

Strategické cíle s nejvyšší prioritou

 • rekonstrukce obecní hasičské zbrojnice a povrchů v okolí
 • výstavba víceúčelového hřiště pro děti ze základní školy
 • výsadba, obnova, průběžná údržba dřevin v zámeckém parku 
 • modernizace vnitřních i venkovních komunitních míst pro setkání občanů
 • příprava na výstavbu vlastní mateřské školy

Strategické cíle se střední prioritou

 • využití turistického potenciálu zámeckého parku – investice do jednotného a funkčního mobiliáře, vyznačení místa bývalého zámku
 • výsadba větrolamů, alejí, zalesnění, remízků, zalesnění částí rozlehlých lánů

Strategické cíle s nízkou prioritou

 • vznik dokumentů mapujících historii obce; letáků propagujících obec
 • instalace informačního orientačního systému v obci
 • partnerství se zahraniční obcí podobné velikosti a typu

Závěr

Hlavním úkolem bylo navržení a sestavení hlavních priorit rozvoje obce, vytvoření portfolia rozvojových doporučení. Tato doporučení poslouží vedení obce jako podklad při rozhodování o určení prioritních projektů obce. Podkladů pro získání informací bylo dostatek vzhledem k velikosti a potřebám obce. Materiálem pro zpracování byly podklady komisí fungujících v obci (stavební, životního prostředí, sportovní, sociální, kulturní), rozhovory s občany, zohledněny byly i výsledky staršího dotazníkového šetření, jehož se zúčastnilo 106 občanů.
Obec Dobroslavice se s počtem obyvatel 777 řadí v porovnání s okolními obcemi k menším obcím. Toto je třeba zohlednit při úvahách o projektech a dotačních možnostech obce. Zvažované projekty je třeba koordinovat s aktuálními dotačními tituly, které jsou v danou dobu k dispozici. Strategický plán obce je rovněž dokumentem, který bude průběžně doplňován.

Mgr. Irena Šťastná; dne 10. 11. 2021
členka zastupitelstva obce Dobroslavice