Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva obce Dobroslavice

Publikováno 18.12.2014 uživatelem

konaného dne 18. 12. 2014

2/1 Zastupitelstvo obce Dobroslavice schvaluje program jednání 2. zasedání s tím, že bod č. 8 se bude projednávat na příští schůzi a zařazení do bodu 11 informace o přijetí techniky pro JSDH.

Hlasování: pro: 15, proti: 0, zdrželi se 0. Při hlasování bylo přítomno 15 členů ZO.

2/3 Zastupitelstvo obce Dobroslavice bere na vědomi zprávu o stížnosti OU a RO od ustavujícího zasedání.

Hlasování: pro: 15, proti: 0, zdrželi se 0. Při hlasování bylo přítomno 15 členů ZO.

2/4 Zastupitelstvo obce Dobroslavice pověřuje:

  1. RO k provádění rozpočtových opaření ve volebním období 2014 – 2018 a to do výše 200 000,- Kč v jednotlivých případech.
  2. Starostku obce k samostatnému rozhodování o úhradě nákladů do výše max. 50 000,- Kč v jednotlivých případech, ve volebním období 2014 – 2018

Hlasování: pro: 14, proti: 0, zdrželi se 1. Při hlasování bylo přítomno 15 členů ZO.

2/5 Zastupitelstvo obce Dobroslavice potvrzuje stanovení odměn členům ZO od 4.11.2014, případně od 12.11.2014 a to ve výši:

  • 460,- Kč měsíčně za výkon člena ZO
  • 570,- Kč měsíčně za výkon člena výboru ZO nebo komise RO
  • 880,- Kč měsíčně za výkon předsedy výboru ZO nebo komise RO
  • 1 120,- Kč měsíčně za výkon člena RO

Při kumulaci funkcí se jednotlivé částky sčítají.

Hlasování: pro: 15, proti: 0, zdrželi se 0. Při hlasování bylo přítomno 15 členů ZO.

2/6 Zastupitelstvo obce Dobroslavice schvaluje rozpočet na rok 2015. Příjmy ve výši 8 151 tis. Kč, výdaje ve výši 8 151 tis. Kč, v tom rezerva kapitálových výdajů 2 436 tis. Kč.

Hlasování: pro: 15, proti: 0, zdrželi se 0. Při hlasování bylo přítomno 15 členů ZO.

2/7 Zastupitelstvo obce Dobroslavice schvaluje rozpočtový výhled na rok 2015 – 2017 s tím, že ukládá RO, aby do další schůze dopracovala rozpočtový výhled doplněním o konkrétní investiční akce (realizace projektu asanačních zásahů v parku, oprava kaple a oprava sociálního zařízeni v budově šaten na hřišti).

Hlasování: pro: 15, proti: 0, zdrželi se 0. Při hlasování bylo přítomno 15 členů ZO.

2/9 Zastupitelstvo obce Dobroslavice potvrzuje, že ceny za odvoz komunálního odpadu v roce 2015 zůstávají ve výši roku 2014.

Hlasování: pro: 15, proti: 0, zdrželi se 0. Při hlasování bylo přítomno 15 členů ZO.

2/10 Zastupitelstvo obce Dobroslavice rozhodlo: dle § 6 odst. 5 písm. f) ve vazbě na § 47 odst. 1) a 4), § 51 odst. 1) a § 53 odst. 1) zákona č. 183/2006 sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je nově určen zastupitel obce Ing. Miroslav Svider, který v rámci projednávání územního plánu obce Dobroslavice bude spolupracovat s pořizovatelem, tj. MěÚ Hlučín, odborem výstavby.

Hlasování: pro: 14, proti: 0, zdrželi se 1. Při hlasování bylo přítomno 15 členů ZO.

2/11a Zastupitelstvo obce rozhodlo o přijetí daru (4 dýchací přístroje, cena 64 405,88 Kč)

techniky JSDH podle darovací smlouvy mezi obcí Dobroslavice a Moravskoslezským krajem.

Hlasování: pro: 15, proti: 0, zdrželi se 0. Při hlasování bylo přítomno 15 členů ZO.

2/11b Zastupitelstvo obce Dobroslavice schvaluje, aby z rezervy kapitálových výdajů byl

realizován projekt asanačních zásahů zámeckého parku do výše 1 255 tis. Kč.

Hlasování: pro: 15, proti: 0, zdrželi se 0. Při hlasování bylo přítomno 15 členů ZO.

2/11c Zastupitelstvo obce Dobroslavice schvaluje, aby z rezervy kapitálových výdajů byla

realizována oprava sociálního zařízení v budově šaten při fotbalovém hřišti do výše 200 tis. Kč.

Hlasování: pro: 11, proti: 0, zdrželi se 4. Při hlasování bylo přítomno 15 členů ZO.

2/11d Zastupitelstvo obce Dobroslavice schvaluje komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek pro výběrová řízení ve složení: lng. Svider Miroslav – předseda, p. Osmančík Jiří – člen, RNDr. Matera Rostislav – člen.

Hlasování: pro: 15, proti: 0, zdrželi se 0. Při hlasování bylo přítomno 15 členů ZO.