Rozpočet na rok 2015

Publikováno 18.12.2014 uživatelem

Příjmy

Paragraf Položka v tis. Kč
1111 Daň z příjmu FO – závislá činnost 1400
1112 Daň z příjmu FO – SVČ 50
1113 Daň z příjmu FO – kapitálové výnosy 150
1121 Daň z příjmu PO 1500
1122 Daň z příjmu PO – za obce 100
1211 DPH 3100
1341 Poplatek ze psů 22
1343 Poplatek za užívání veř. prostranství 3
1344 Poplatek ze vstupného 3
1351 Odvod z loterii 25
1361 Správní poplatky 7
1511 Daň z nemovitostí 320
4112 Neinvest.transfery přijaté ze SR ( OÚ ) 136
4122 Neinvest.transfery přijaté od kraje ( les, hasiči)  
Daňové příjmy celkem 6.816
1031 Les – prodej dřeva 150
2142 Hostinec U Zámeckého parku – nájem

Kuželna – restaurace

50

78

3113 Základní škola – nájem ZUŠ 12
3392 Kulturní dům – nájmy sálu, klubovny 25
3612 Byty – nájmy (v tom byt při KD)

– zálohy na služby

 188

36

3613 Nájem ostatních nebytových prostor

Zahradnictví

Šatny TJ ( Telefonica O2 )

Bytový dům – internet

 

60

3

8

3639 Nájmy pozemků 220
3722

3725

Komunální odpad – příjmy od občanů

– za třídění odpadu EKO-KOM

420

80

6171 Činnost místní správy 1
6310 Příjmy z úroků 4
Nedaňové příjmy celkem 1.335
 PŘÍJMY  CELKEM 8.151

Výdaje

 

Paragraf Položka v tis. Kč
1014 Veterinární péče a úkony –očkování psů aj. 4
1031 Les 200
2143 Cestovní ruch 17
2212 Místní komunikace – běžná údržba       75
2221 Veřejná silniční doprava -dotace    290
3111 Mateřská škola – provoz

nájem

  330

135

3113 Základní škola  – provoz   350
3319 Kronikář 13
3341 Veřejný rozhlas – opravy 30
3392 Kulturní dům 120
3399 Ostatní kulturní akce  (jubilanti, narození dětí, oslavy výročí, Den žen, Kosení, Vánoční výstava , Pálení čarodějnic ad.  ) 60
3412 Sportovní zařízení v majetku obce 5
3419 Dotace na sportovní činnost 70
3429 Zájmová činnost  ( klub důchodců ) 12
3612 Bytové hospodářství  ( služby spojené s užíváním bytů, ostatní ) 55
3631 Veřejné osvětlení, energie + údržba      180
3632 Hřbitov O-Plesná – část.úhrada provozních nákladů 20
3635 Územní plánování
3639 Výdaje při nakládání s obecním majetkem ( GP… ) 30
3722 Svoz komunálního odpadu občané

+ odvoz tříděného a velkoobjemového odpadu

 

550

3745 Veřejná zeleň ( bez platů zaměstnanců ) 80
4349 Pečovatelská služba ( Charita ) 5
5512 Hasiči – zásahová jednotka – základní provozní náklady

–  příspěvek na činnost mládeže

185

25

6112 Zastupitelstvo – odměny + pojištění 1152
6171 Činnost místní správy (provoz OÚ+ ostatní činnost v obci +

mzdy všech zaměstnanců (7) +KD+ZŠ

    1481
6310 Služby peněžních ústavů 6
6320 Pojištění majetku obce 56
6399 Daň z příjmu odvod za obec

DPH

100

50

6402 Vratky transferů 19
6409 Členský příspěvek – SOMH, SMS, MAS Hlučínsko 10
VÝDAJE  – MEZISOUČET 5.715
6399 Rezerva kapitálových výdajů                     2.436 
VÝDAJE  CELKEM 8.151

Rozpočet na rok 2015 schválen na 2. zasedání Zastupitelstva obce Dobroslavice dne 18.prosince 2014, usnesení č. 2/6.