Author Archives: Sobčáková Jana

Návrh Závěrečného účtu Obce Dobroslavice za rok 2023

Připomínky k Závěrečnému účtu Obce Dobroslavice za rok 2023 mohou občané podat písemně na adresu Obecního úřadu v Dobroslavicích nebo ústně na zasedání Zastupitelstva obce Dobroslavice, které se uskuteční 11. června 2024,  kde bude  Závěrečný účet projednáván.   Přílohy :

Závěrečný účet Obce Dobroslavice za rok 2023,

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2023,

Inventarizační zpráva k 31.12.2023,

Výkaz FIN 2-12_k 31.12.2023,

Rozvaha k 31.12.2023,

Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2023,

Příloha k 31.12.2023,

MŠ – čerpání rozpočtu k 31.12.2023 – Dobroslavice ,

MŠ – rozvaha k 31.12.2023 za celou organizaci ,

MŠ – výkaz zisku a ztráty k 31.12.2023 za celou organizaci,

MŠ – příloha k 31.12.2023 za celou organizaci