Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev obcí

Publikováno 30.8.2022 uživatelem

OZNÁMENÍ
o době a místě konání voleb do zastupitelstev obcí

Starostka obce Dobroslavice podle §29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů oznamuje, že:

Volby do zastupitelstva obce Dobroslavice se uskuteční

v pátek 23. září 2022 od 14:00 hodin do 22:00 hodin
a v sobotu 24. září 2022 od 08:00 hodin do 14:00 hodin

  1. Na území obce Dobroslavice je vytvořen jeden volební okrsek. Místem konání voleb je volební místnost volebního okrsku č. 1 na adrese: Obecní úřad Dobroslavice, Slezská 260/3A.
  2. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem České republiky.
  3. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
  4. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních nebo rodinných důvodů, Obecní úřad v Dobroslavicích a v den voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena.
  5. Za pořádek ve volební místnosti a jejím bezprostředním okolí odpovídá předseda okrskové volební komise. Jeho pokyny k zachování pořádku a důstojného průběhu hlasování jsou závazné pro všechny přítomné.

V Dobroslavicích dne 26. srpna 2022

PhDr. Hana Bližňáková
starostka obce Dobroslavice