Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Dobroslavice

Publikováno 15.12.2015 uživatelem

konaného dne 15. 12. 2015

Návrh usnesení č.7/1 Zastupitelstvo obce Dobroslavice schvaluje program jednání 7. zasedání podle pozvánky doplněný o bod č. 14 ceník za odvoz odpadu občanů v roce 2016. Různé se posouvá pod bod 15 a je doplněno o zprávu informace o činnosti výborů a komisí o zprávu velitele hasičů o podnětech a otázkách pana Konštackého a o bod týkající se vesnických sportovních her.

Hlasování: pro: 13, proti: 0, zdrželi se: 0, nehlasoval: 1. Při hlasování bylo přítomno 14 členů ZO.

Návrh usnesení č.7/2 Zastupitelstvo obce Dobroslavice schvaluje vyplacení odměny novému členu ZO Ing. Holušovi ve výši stanovené na ustanovujícím zasedání ZO ze dne 4.11.2014 ode dne 16.12.2015.

Hlasování: pro: 13, proti:  0, zdrželi se: 1. Při hlasování bylo přítomno 14 členů ZO.

Návrh usnesení č. 7/3 Zastupitelstvo obce Dobroslavice bere na vědomí zprávu o činnosti Rady obce a obecního úřadu.

Hlasování: pro: 14, proti: 0, zdrželi se: 0. Při hlasování bylo přítomno 14 členů ZO.

Návrh usnesení č. 7/4a Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu ohledně plnění usnesení, zprávu kontrolního výboru a zprávu finančního výboru ohledně vytíženosti autobusové dopravy a schvaluje, aby byl zachován stávající režim jízdního řádu autobusové dopravy.
Hlasování: pro: 14, proti: 0, zdrželi se: 1. Při hlasování bylo přítomno 15 členů ZO.
Návrh usnesení č. 7/4b Zastupitelstvo obce Dobroslavice pověřuje starostku k podpisu smlouvy s firmou ARRIVA MORAVA a.s. o úhradě předběžného odhadu prokazatelné ztráty dopravní obslužnosti na následující rok 2016.

Hlasování: pro: 15, proti: 0, zdrželi se: 0. Při hlasování bylo přítomno 15 členů ZO.

Návrh usnesení č. 7/5 Zastupitelstvo obce Dobroslavice schvaluje Veřejnoprávní smlouvu s městem Hlučín ohledně činnosti Městské policie na území naší obce a pověřuje starostku k podpisu této smlouvy na další období 2016-2020.

Hlasování: pro:15, proti: 0, zdrželi se: 0. Při hlasování bylo přítomno 15 členů ZO.

Návrh usnesení č. 7/6 Zastupitelstvo obce Dobroslavice schvaluje Strategický plán rozvoje obce Dobroslavice.

Hlasování: pro: 14, proti: 0, zdrželi se: 1. Při hlasování bylo přítomno 15 členů ZO.

Návrh usnesení č. 7/7 Zastupitelstvo obce Dobroslavice schvaluje zápis do kroniky obce Dobroslavice za rok 2014 a bere na vědomí změnu kronikáře obce. Zastupitelstvo obce pověřuje vedením kroniky obce od roku 2015 Mgr. Pavlu Dědochovou.

Hlasování: pro: 14, proti: 0, zdrželi se: 1. Při hlasování bylo přítomno 15 členů ZO.

Návrh usnesení č. 7/8 Zastupitelstvo obce Dobroslavice schvaluje rozpočet na rok 2016. Příjmy ve výši 8 420 tis. Kč, výdaje ve výši 8 420 tis. Kč, v tom rezerva kapitálových výdajů 2 155 tis. Kč a ZO schvaluje rozdělení paragrafu 6171 na mzdové náklady a provoz Obecního úřadu s ostatními náklady veřejné správy.

Hlasování: pro 15, proti: 0, zdrželi se: 0. Při hlasování bylo přítomno 15 členů ZO.

Návrh usnesení č. 7/9a Zastupitelstvo obce Dobroslavice schvaluje rozpočtový výhled  na rok 2016 – 2018.

Hlasování: pro 15, proti: 0, zdrželi se: 0. Při hlasování bylo přítomno 15 členů ZO.

Návrh usnesení č. 7/9b Zastupitelstvo obce Dobroslavice schvaluje rozdělení kapitálové rezervy v rozpočtu na rok 2016 na akce, které jsou uvedeny v rozpočtovém výhledu na rok 2016.

Hlasování: pro 15, proti: 0, zdrželi se: 0. Při hlasování bylo přítomno 15 členů ZO.

Návrh usnesení č. 7/10 Zastupitelstvo obce Dobroslavice schvaluje žádost o prodej pozemku č. 30/1 (jeho části) v katastrálním území Dobroslavice, ostatní plocha- zeleň.

Hlasování: pro: 0, proti: 14, zdrželi se: 1. Při hlasování bylo přítomno 15 členů ZO.

Usnesení nebylo schváleno.

Návrh usnesení č. 7/11a Zastupitelstvo obce Dobroslavice rozhodlo na základě zprávy hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky na zakázku malého rozsahu na provedení služeb specifikovaných v zadávacích podmínkách pro hospodaření v obecním lese s vybraným uchazečem:

Společnost DVOŘÁK LESY, SADY, ZAHRADY s.r.o., se sídlem Jahodova 782, 725 29 Ostrava-Petřkovice, IČ:26825261, za nabídkovou cenu 557 107,50 Kč bez DPH a lhůtu realizace do konce roku 2017.

jako 1. náhradník: K§I Forest,s.r.o., se sídlem Bajkalská 1253/2, Ostrava- Poruba,IČ:03679322, za nabídkovou cenu: Kč 579 109,70 bez DPH.

Hlasování: pro 15, proti: 0, zdrželi se: 0. Při hlasování bylo přítomno 15 členů ZO.

Návrh usnesení č. 7/11b Zastupitelstvo obce schvaluje uzavřít smlouvy o dílo v celkové ceně 557 107,50 Kč bez DPH – pěstební a těžební činnosti v obecním lese, s vybraným uchazečem Společnost DVOŘÁK LESY, SADY, ZAHRADY s.r.o., se sídlem Jahodova 782, 725 29 Ostrava-Petřkovice, IČ:26825261., a pověřuje starostku obce k podpisu smluv o dílo- pěstební a těžební činnosti v obecním lese.

Hlasování: pro 15, proti: 0, zdrželi se: 0. Při hlasování bylo přítomno 15 členů ZO.

Návrh usnesení č. 7/12 Zastupitelstvo obce Dobroslavice schvaluje zřízení knihovny, Zřizovací listinu knihovny, Knihovní řád, Ceník služeb a sankcí a smlouvy o dobrovolnictví a pověřuje do příštího Zastupitelstva obce finanční výbor o vypracování návrhu dělení nákladů za energie v obecním objektu kaple.

Hlasování: pro 15, proti: 0, zdrželi se: 0. Při hlasování bylo přítomno 15 členů ZO.

Návrh usnesení č. 7/13 Zastupitelstvo obce Dobroslavice bere na vědomí informace ohledně dotační výzvy Ministerstva pro místní rozvoj  – Podpora obnovy a rozvoje venkova v roce 2016, jejíž součástí je podprogram na dotační titul DT č. 4 – Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci, jejíž podmínkou je schválení Strategického plánu.

Hlasování: pro 15, proti: 0, zdrželi se: 0. Při hlasování bylo přítomno 15 členů ZO.

Návrh usnesení č. 7/14 Zastupitelstvo obce Dobroslavice schvaluje ceník za odvoz komunálního odpadu v roce 2016.

Hlasování: pro 15, proti: 0, zdrželi se: 0. Při hlasování bylo přítomno 15 členů ZO.

Návrh usnesení č. 7/15a Zastupitelstvo obce Dobroslavice bere na vědomí zprávy komisí.

Hlasování: pro 15, proti: 0, zdrželi se: 0. Při hlasování bylo přítomno 15 členů ZO.

Návrh usnesení č. 7/15b Zastupitelstvo obce Dobroslavice bere na vědomí bez připomínek zprávu o požární bezpečnosti dle nového Požárního řádu obce Dobroslavice.

Hlasování: pro 15, proti: 0, zdrželi se: 0. Při hlasování bylo přítomno 15 členů ZO.

Návrh usnesení č. 7/15c Zastupitelstvo obce Dobroslavice bere na vědomí bez připomínek odpovědi na dotazy a podněty p. Konštackého.

Hlasování: pro 15, proti: 0, zdrželi se: 0. Při hlasování bylo přítomno 15 členů ZO.