Rozpočet na rok 2016

Publikováno 15.12.2015 uživatelem

Příjmy

Paragraf Položka v tis. Kč
1111 Daň z příjmu FO – závislá činnost 1 400
1112 Daň z příjmu FO – SVČ 50
1113 Daň z příjmu FO – kapitálové výnosy 150
1121 Daň z příjmu PO 1 500
1122 Daň z příjmu PO – za obce 150
1211 DPH 3 100
1341 Poplatek ze psů 25
1343 Poplatek za užívání veř. prostranství 1
1351 Odvod z loterii 25
1361 Správní poplatky 8
1511 Daň z nemovitostí 320
4112 Neinvest.transfery přijaté ze SR (OÚ) 136
4122 Neinvest.transfery přijaté od kraje (les, hasiči)  
Daňové příjmy celkem 6 865
1031 Les – prodej dřeva 240
2142 Hostinec U Zámeckého parku – nájem 50
Kuželna – restaurace 78
3113 Základní škola – nájem ZUŠ 12
3392 Kulturní dům – nájmy sálu, klubovny 30
3612 Byty – nájmy (v tom byt při KD)  188
└ zálohy na služby 36
3613 Nájem ostatních nebytových prostor

Zahradnictví

60

 

Šatny TJ ( Telefonica O2 ) 4
Bytový dům – internetové zařízení 8
Kancelář v bývalém OÚ 32
Bývalá vodárna 2
3639 Nájmy pozemků 245
3722 Komunální odpad – příjmy od občanů 466
3725 za třídění odpadu EKO-KOM 100
6171 Činnost místní správy 1
6310 Příjmy z úroků + dividendy 3
Nedaňové příjmy celkem   1 555
 PŘÍJMY  CELKEM 8 420

Výdaje

Paragraf Položka v tis. Kč
1014 Veterinární péče a úkony – očkování psů aj. 5
1031 Les 360
2212 Místní komunikace – běžná údržba + opravy       225
2221 Veřejná silniční doprava -dotace    290
3111 Mateřská škola – provoz   300
nájem 140
3113 Základní škola  – provoz   400
3314 Knihovna 9
3319 Kronikář 7
3349 Místní zpravodaj 20
3392 Kulturní dům 120
3399 Ostatní kulturní akce  (jubilanti, narození dětí, ostatní kulturní  akce .. 55
3412 Sportovní zařízení v majetku obce 5
3419 Dotace na sportovní činnost ( v tom pro TJ Sokol 70 tis. ) 80
3429 Zájmová činnost  ( klub seniorů ) 12
3612 Bytové hospodářství  ( služby spojené s užíváním bytů, ostatní ) 55
3613 Nebytové prostory – kancelář ve starém OÚ 24
3631 Veřejné osvětlení, energie + údržba      180
3632 Hřbitov O-Plesná – část.úhrada provozních nákladů 5
3639 Výdaje při nakládání s obecním majetkem ( GP… ) 30
3722 Svoz komunál. odpadu občanů+tříděný odpad+velkoobjemový 650
3745 Veřejná zeleň ( bez platů zaměstnanců ) 80
4349 Pečovatelská služba ( Charita ) 5
5512 Hasiči – zásahová jednotka – základní provozní náklady 165
└ příspěvek na činnost mládeže 25
6112 Zastupitelstvo – odměny + povinné pojištění 1 150
6171 Činnost místní správy – provoz OÚ, ostatní činnost v obci     298
mzdy + povinné pojištění – zaměstnanci obce, KD, ZŠ, ost. 1 182
6310 Služby peněžních ústavů 7
6320 Pojištění majetku obce 56
6399 Daň z příjmu odvod za obec 150
DPH – z : prodej dřeva, odvoz odpadu, ostatní 150
6409 Členský příspěvek – SOMH, SMS, MAS Hlučínsko 25
VÝDAJE  – MEZISOUČET 6 265
6399 Rezerva kapitálových výdajů                     2 155 
VÝDAJE  CELKEM 8 420

Rozpočet na rok 2016 schválen na 7. zasedání Zastupitelstva obce Dobroslavice dne 15. prosince 2015, usnesení č. 7/8.