Zahájení topné sezony

Publikováno 13.10.2015 uživatelem

Než se topná sezóna rozeběhne naplno, je ještě možné napravit drobné nedostatky, které by mohly roznítit ohnivého kohouta.

Každý by si měl ještě před skutečným rozjetím topné sezóny zkontrolovat stav topidla a spalinových cest.

Majitel či provozovatel plynového spotřebiče by si měl zajistit provedení odborné kontroly topidel, při které se prověří funkce hořáku, pojistného ventilu a termostatu. Pozornost však vyžadují i komíny. Požáry často vznikají i žhnutím trámů zazděných v komíně a od jisker unikajících škvírami v komínovém tělese. Zanesený komín způsobuje nejen špatné hoření, ale může způsobit i vznícení sazí. Nečistoty v komíně mohou způsobit velké nepříjemnosti, a to nejen žhnutí a následný požár, ale i otravu lidí jedovatým oxidem uhelnatým. Pravidelné vymetání sazí v komíně a vybírání odpadů by mělo být proto samozřejmostí, stejně jako kontrola jeho technického stavu. Pryč jsou ty doby, kdy kominík obcházel dům od domu a sám si hlídal svůj rajón. Řádné čištění a kontrolu komínů si prostřednictvím kominické firmy již musí zajistit majitelé objektů sami. Ačkoli čištění vlastních komínů lze teoreticky provádět svépomocí, lepší je  se spolehnou na odborníky – kominíky.

Čištění spalinových cest se u kotlů na pevná paliva musí provádět aspoň dvakrát ročně podle nařízení vlády č. 91/2010 Sb. o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. Kontroly však smí provádět pouze odborně způsobilá osoba, kterou je držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví. Minimálně jednou ročně musí projít odbornou kontrolou každý komín a musí mít doloženou revizní zprávu. Komíny a kouřovody s připojenými tepelnými spotřebiči se musí udržovat v řádně stavebně technickém stavu.

Stanislav Kubík
Velitel SDH a JSDH