Vyhodnocení dotazníku strategického plánu obce

Publikováno 9.10.2015 uživatelem

Jak hodnotíte úroveň následujících oblastí v obci? (je vybráno vždy pět nejvíce zastoupených odpovědí)

velmi dobrá

 1. příroda v okolí (58 hlasů)
 2. rozmístění kontejnerů na tříděný odpad v obci (39)
 3. informovanost občanů skrz Občasník (28)
 4. činnost spolků a sdružení (27)
 5. celkový vzhled obce (25)

spíše dobrá

 1. čistota obce (57)
 2. celkový vzhled obce + údržba veřejné zeleně včetně parku + rozmístění kontejnerů na tříd. odpad (vše 50)
 3. práce současných zastupitelů obce + informovanost občanů skrz Občasník (obojí 47)
 4. bezpečnost v obci (46)
 5. úroveň a nabídka kulturních akcí (42)

spíše špatná

 1. informovanost občanů skrz obecný rozhlas (29)
 2. dopravní situace v obci (18)
 3. sportovní možnosti v obci + informovanost občanů skrz web obce + sledování a úklid černých skládek v katastru obce (vše 11)
 4. prevence trestné činnosti + spolupráce s okolními obcemi (obě 10)
 5. údržba veřejné zeleně v obci včetně parku (9)

velmi špatná

 1. informovanost občanů skrz obecný rozhlas (17)
 2. dopravní situace v obci + prevence trestné činnosti (obě 11)
 3. sledování a úklid černých skládek v katastru obce (10)
 4. zimní údržba silnic a chodníků (9)
 5. sportovní možnosti v obci + bezpečnost v obci + způsob přidělování obecních bytů (vše 8)

tak napůl

 1. zimní údržba silnic a chodníků (32)
 2. dopravní situace v obci (30)
 3. informovanost občanů skrz obecný rozhlas (24)
 4. celkový vzhled obce + bezpečnost v obci (obě 23)
 5. úroveň a nabídka kulturních akcí + sportovní možnosti v obci (obě 22)

nevím

 1. způsob přidělování obecních bytů (71)
 2. kvalita základní školy (61)
 3. spolupráce s okolními obcemi (59)
 4. kvalita mateřské školy (50)
 5. podmínky pro drobné podnikání v obci (48)

Co je hlavním problémem obce?

 

1.      pasivita obyvatel  41 hlasů
2.      špatná dopravní dostupnost  31 hlasů
3.      kvalita vozovek + chybějící chodník (komentář viz níže) 29 hlasů (obě)
4.      jiné (shrnuto níže s komentářem)  11 hlasů

Které služby nebo zařízení v obci postrádáte?

1.      dětská hřiště přístupné veřejnosti 57 hlasů
2.      pošta 51 hlasů
3.      podpora dopravy seniorů k lékaři 34 hlasů
4.      obecní knihovna 27 hlasů

 

Jaká skupina obyvatel by si zasloužila lepší péči než nyní?

1.      děti + senioři  36 hlasů (obě)
2.      mladé rodiny s dětmi  28 hlasů
3.      mládež  27 hlasů

Co je třeba zlepšit na současném nakládání s odpadem?

1.      nevím nebo zde nevidím problém  52 hlasů
2.      úklid veřejných prostor  18 hlasů
3.      frekvence svozu tříděného odpadu  17 hlasů

Co by se mělo zlepšit na práci obecního úřadu?

nevím nebo zde nevidím problém 43 hlasů
více informovat o své činnosti + více naslouchat názorům lidí 32 hlasů (obě)
možnost vyřizovat věci přes internet 10 hlasů

V čem jsou podle vás Dobroslavice lepší než jiné obce?

 • je to čistá, samostatná a malá obec bez průmyslu, satelitních městeček, s ideální polohou; snadno dostupná z Ostravy (3. největšího města v ČR, které nabízí i pracovní příležitosti), přesto dostatečně vzdálená od ruchu velkého města
 • obec je vzhledem ke své poloze mimo ohrožení záplavami; leží mimo dopravní koridor; má vyšší zalesnění katastru a využitelnou vodní plochu jezera; existuje územní plán, který podporuje zachování dobrého životního prostředí
 • obec má potenciál zámeckého parku, je obklopena přírodou, má stále „venkovský ráz“
 • žijí zde lidé ochotní dělat nezištně, zadarmo a s nadšením pro obec
 • je zde bohatý kulturní život – „živá obec“
 • v obci je vyšší podíl nové výstavby, kvalitní bydlení; nebydlí tu zatím příslušníci národnostních menšin
 • počtem restaurací vzhledem k velikosti obce

(odpovědi podobné a vztahující se ke stejnému tématu byly sdruženy)

Co byste rádi podpořili? (u každé z pěti možných priorit jsou uvedeny tři občany nejčastěji vybírané oblasti; opakující se je vyznačeno barevně)

1.      Nejvyšší priorita 2.      Vysoká priorita 3.      Střední priorita 4.      Nižší priorita 5.      Nízká priorita
1/ Výstavba veřejného hřiště pro děti + Oprava kulturního domu (obě 17 hlasů) 1/ Výstavba veřejného hřiště pro děti (16 hlasů)

 

1/ Oprava kulturního domu (obě 16 hlasů) 1/ Investice do vybavení v zámeckém parku (12 hlasů) 1/ Oprava zámeckého mostu + Řešení křižovatky „u kruhu“ (11 hlasů)
2/ Oprava kaple (13 hlasů) 2/ Rekonstrukce veřejného rozhlasu (14 hlasů) 2/ Oprava zámeckého mostu (15 hlasů) 2/ Investice do regulace rychlosti dopravy na ul. Slezská (10 hlasů) 2/ Investice do opravy vozovky – kde viz níže), (10 hlasů)
3/ Oprava zámeckého mostu (12 hlasů) 3/ Výstavba chodníku (11 hlasů, viz komentář) 3/ Výstavba veřejného hřiště pro děti + příprava projektu rozhledny (obě 7 hlasů) 3/ Oprava kulturního domu (8 hlasů) 3/ Investice do vybavení v zámeckém parku (9 hlasů)

 

Málo podpořeno

/seřazeno od více podpořených k méně podpořeným/

Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci

Jiné (viz komentář)

Podpora místních turistických okruhů

Zřízení obecních technických služeb

Nejméně podpořeno

 

Výstavba hřiště pro pentang v parku

Výsadba stromořadí v katastru obce

Oprava hasičské zbrojnice

 • investice do opravy vozovky – nejčastěji: ulice Pod Kovárnou (7 hlasů); Spartakiádní (5); Polomská, Přerovská, Osvobození – méně než 2 hlasy
 • chybějící chodník: Přerovská (24 hlasů), z obce napravo směr Plesná (8), chybějící část – Slezská ve směru na Opavu (6)
 • jiné: v celém dotazníku se nejčetněji v  otevřených odpovědích objevilo – zřízení domu pro seniory v obci (10 hlasů); čistička odpadních vod (7), zřízení sběrného dvora (4), úprava plochy před hasičárnou (4), cyklistické stezky (3), praktický lékař (2), parkování na obecním pozemku (2), naučná stezka (2), nátěr fasády kuželny (1)

Co by v Dobroslavicích rozhodně nemělo chybět za 10 let?  +  připomínky (shrnuty níže):

 • Dobroslavice jako „vesnice všech“ a náš domov
 • regulace dopravy na hlavní komunikaci v obci, opravená křižovatka u autobusu, nová zastávka
 • domov seniorů pro místní obyvatele, veřejně přístupné hřiště pro děti; lidé: vyšší stupeň demokracie – spolupráce; aktivní spolky, sdružení a kroužky pro děti; využití nyní opuštěných prostor kaple pro občasné akce, setkávání zájmových spolků; návrh pro realizaci výstav, zřízení knihovny v budově nového obecního úřadu; zachovat spektrum kulturních akcí (plesy, kosení)
 • fungující občanská vybavenost, výstavba nových i zachování dosavadních institucí a staveb (dětské hřiště, obchod, školka, kulturní dům, drobní řemeslníci, restaurace, ordinace praktického lékaře, lékárna, koupaliště); usilovat o odkup budovy bývalých dílen JZD (stojících na pozemku obce) od stávajícího vlastníka a návrh využití pro zřízení technických služeb obce (pracovní příležitost i pro místní obyvatele); kvalitní technická infrastruktura – kvalitní inženýrské sítě, čistička odpadních vod, nové veřejné osvětlení, udržované silnice a chodníky
 • park jako dominanta obce – využívaný a udržovaný; postavení repliky zámeckého mostu se zakomponováním původního stavebního materiálu; postavení nové lávky v blízkosti mostu; oprava mostu pouze z prostředků dotace, nikoli rozpočtu obce; rozhledna; aktivity pro udržení příznivého životního prostředí v obci – např. kontrola rozvoje podnikání v areálu zemědělského družstva; aleje směrem do Bučí, od p. Bochňáka k Polomskému lesu
 • sportovní vyžití stávající + doplněno nově o běžecké a cyklistické trasy – vše udržováno v dobrém vztahu; cyklostezka do Děhylova a jinam

Připomínky: občané uváděli v otevřených odpovědích celého dotazníku ještě problémy v obci či návrhy:

 • k tématu sportu: věnovat více pozornosti sportovním klubům; návrh na umístění zvažovaných hřišť do areálu nově vybudované školky; sportovní hřiště jako multifunkční hřiště, návrh pro místo – u kuželny; upozornění na dezolátní a nebezpečný technický stav jednotlivých herních prvků pro děti u místních restaurací; návrh na potřebu rekonstrukce tribuny na fotbalovém hřišti; sportovní/společenské využití potencionálně zajímavých míst – park, bývalý lyžařský vlek, osada Rybárna, břehy řeky Opavy, jezero; návrh na pozici rozhledny nad Dubím na kótu 334, v současnosti nivelační bod, křížek a 3 stromy
 • k tématu bydlení: podpora bydlení pro seniory a mladé rodiny; zřídit v obci zařízení poskytující veřejné stravování a ubytování
 • k tématu regulace dopravy: upravit povolenou maxim. rychlost při průjezdu obcí; zřídit světelný přechod pro chodce u školky; instalovat fotopast na ul. Slezskou; instalace zpomalovacích prahů na ul. Přerovská; nepovolené stání aut na zelených pásech přes zákaz daný dopravní značkou – upozornit policii; návrh na posun nevytíženého spoje v 14:34 na 14:55 nebo 15:04; zajistit návaznost bus 69 na bus 58 a 44 a naopak; špatná zimní údržba spojnice Dobroslavice – Děhylov; návrh vydláždit chodníky Na Výsluní, Na Svobodě, U Břízek, Přerovská; návrh na potřebu zabezpečit přechod pro chodce u kuželny a hostince, návrh na chybějící dopravní značku zakazující stání před restaurací na chodníku; opravy komunikací podle dlouhodobého plánu
 • k tématu odpadu: podpořit občany k intenzívnějšímu třídění; zajistit častější odvoz kontejnerůplasty – nedostatečná frekvence; sdružit se v otázce sběrného dvora s obcí Děhylov nebo Hlučín; zintenzívnit sběr odpadu podél cest; umístit velkoobjemové kontejnery na odpad také na ul. Na Svobodě – tak jako v minulosti; upozornění na drobné černé skládky (odpad ze zahrad a stavební suť) – např. za hřištěm TJ Sokol v areálu bývalé skládky jsou četné pneumatiky v potoce
 • k tématu práce obecního úřadu a ZO: návrh umístit vitrínu s úřední deskou k obchodu, z důvodu horší dostupnosti vývěsky u oú pro starší lidi; návrh zlepšení ve věci přípravy projektů k rozvoji obce; zkusit také čerpání z EU; rozhlas: zkrátit dlouhou znělku; upozornění na rušivé hlášení obecního rozhlasu; stížnost na nedodržování nočního klidu, nedodržování vyhlášky o klidu v neděli a o svátcích (sekačky, pily) – prosba upozornit občany na platný zákaz skrz občasník i rozhlas s ohledem na to, že noví občané o vyhlášce vůbec nevědí, a tudíž ji ani nedodržují; nedostatečná aktivita všech zastupitelů, upozornění na nedobrou kvalitu existující projektové dokumentace k opravě kaple (nesplnění technických norem)
 • k tématu veřejné zeleně: návrh na obnovu stromů zasažených jmelím v parku, pokračování v revitalizaci a ošetření; podpora malých parčíků v obci; obnova třešňových alejí podél cest do Háje a Jilešovic; návrh umístit značení k naučné procházce na sloupky, nikoli na živé stromy; návrhy na úklid listí v parku, zřízení zahradnictví; podat upozornění pro Lesy ČR ohledně údržby lesa za závorou na konci ul. Přerovské (větve na cestě); upozornění na potřebu pravidelné likvidace plevele na chodnících; návrh pokutovat nesbírání psích exkrementů; návrh na malou frekvenci sečení veřejných zelených ploch; potřeba komplexní investice do parku (obnova chodníků, rozšíření veřejné. osvětlení, elektrické přípojky u vybraných sloupů veřejn. osvětlení, aby v příp. pořádání akcí nebyly nutné dieselové agregáty – ruší při akci hlukem i zplodinami), obnova květinových záhonů v parku
 • obecné a další: podpora a udržování tradic; provozovat opět moštárnu v obci; chybějící lavičky v obci, více vánočních ozdob v obci; opakované upozornění na vedení prodejny potravin v obci, stížnost na nefungující osvětlení ul. Na Svobodě 114/30; potřeba zamezit další zástavbě, naopak zachovat současný ráz obce; plánovat čističku odpadních vod – nutnost v blízké budoucnosti vzhledem ke směřování politiky EU (občané platí v obci vodné i stočné, přesto místní kanalizace ústí do potoků v lese); návrh řešení jednotlivých projektů v obci (kaple, park) v rámci studentských soutěží, diplomových, bakalářských prací ve spolupráci s průmyslovými stavebními školami v Opavě/Ostravě, stavebních a architektonických fakult VŠB i jiných univerzit = minimální náklady (též zároveň nabídka konkr. občana); zastaralé veřejné osvětlení v obci; návrh pořídit osvětlení omezující světelné znečištění, využívající úsporné zdroje; požadavek zřídit komunitní centrum v obci

Pohlaví respondenta

 Muž 51
Žena 55

Kolik je Vám let?

20 nebo méně 2
21 – 55 let 56
56 – s více let 48

 

sčítání odevzdaných dat: Bianka Klapuchová, Marian Buchel
kompletní zpracování dat (9. 10. 2015): Irena Šťastná

Výsledky dotazníku byly použity jako základ pro  vypracování Strategického plán rozvoje obce Dobroslavice pro období 2015-2025