Hospodaření obce k 31.12.2015

Publikováno 26.10.2015 uživatelem

Příjmy

POLOŽKA ROZPOČET
(PO ÚPRAVÁCH)
SKUTEČNOST
Daň z příjmu fyzických osob 1 400 000 1 424 118,15
Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 50 000 39 880,69
Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů 150 000 184 299,69
Daň z příjmu právnických osob 1 500 000 1 710 330,05
Daň z příjmu právnických osob za obce (průběžná položka) 154 090 154 090,00
Daň z přidané hodnoty 3 100 000 3 287 463,74
Odvody za odnětí půdy ze ZPF 39,00
Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 13,00
Poplatek ze psů 22 000 25 326,00
Poplatek za užívání veřejného prostranství 3 000 1 410,00
Poplatek ze vstupného 3 000
Odvod loterií a podobných her 25 000 28 899,77
Správní poplatky – ověřování, výpisy z CzechPoint 7 000 11 480,00
Daň z nemovitosti 320 000 334 862,75
Neinvestiční dotace – na výkon veř. správy 136 000 136 000,00
Neinvestiční dotace –bezpečnostní dobrovolník 18 440 18 440,00
Neinvestiční přijaté transfery od krajů 75 550 75 550,00
Les – prodej dřeva 286 000 289 649,00
Pohostinství ( Hostinec + Kuželna restaurace) 128 000 141 800,00
Chodníky – prodej vyřazených dlaždic 1 794,00
Základní škola – nájem ZUŠ 12 000 24 800,00
Kulturní dům – nájmy, ostatní příjmy 75 000 93 392,00
Kultura – ostatní příjmy – dary, dobrovolné vstupné 5 606,00
Byty nájmy, zálohy na služby, doplatky (v tom byt u KD) 224 000 233 298,00
Nebytové prostory – Šatny TJ, zahradnictví 73 500 83 437,00
Komunální služby – nájem pozemků, ostatní 244 000 254 856,00
Odvoz komunálního odpadu 477 000 481 080,05
Třídění odpadu 113 000 113 367,00
Park – prodej dřeva 45 000 45 749,00
Místní správa – služby.. 1 000 1 642,00
Ostatní příjmy 54 375,00
Příjmy z úroků – dividendy 4 000 3 938,42
Příjmy celkem 8 646 580 9 260 956,31

Výdaje

POLOŽKA ROZPOČET
(PO ÚPRAVÁCH)
SKUTEČNOST
Veterinární péče  5 000 4 950,00
Les 404 250 337 512,00
Cestovní ruch 27 000 24 182,00
Místní komunikace 184 000 28 467,50
Veřejná silniční doprava 290 000 286 557,00
Mateřská škola 465 000 463 128,00
Základní škola 600 000 598 098,00
Divadelní činnost 7 000 5 500,00
Knihovna 5 000 4 813,00
Kronika 13 000 12 567,00
Veřejný rozhlas 30 000 22 018,00
Tisk – občasníky 20 000 19 931,00
Kulturní dům 202 700 143 731,57
Občanské záležitosti, kulturní a zájmová činnost 64 500 65 448,00
Sportovní zařízení v majetku obce 284 000 284 041,37
Ostatní tělovýchovná činnost – dotace na sport 151 550 133 060,00
Využití volného času dětí 1 500 1 500,00
Ostatní zájmová činnost – Klub důchodců 13 500 12 000,00
Bytové hospodářství 66 000 47 424,34
Nebytové hospodářství 39 000 37 519,20
Veřejné osvětlení 200 000 194 260,00
Hřbitov O-Plesná – příspěvek na údržbu 20 000 1 145,43
Komunální služby a územní rozvoj (GP)
Svoz komunálního odpadu 672 000 672 112,00
Veřejná zeleň ( bez mezd zaměstnanců ) 692 000 658 044,00
Pečovatelská služba ( Charita ), ostatní soc. péče 5 000
Neinvestiční dotace neziskovým org. FOD,
Sdruž. nevidomých, ROSKA …) §4376, §4329
2 000 2 000,00
Hasiči 217 300 161 711,49
Zastupitelstvo 1 152 000 1 140 780,00
Místní správa 1 680 440 1 680 685,55
Služby peněžních ústavů 6 000 5 446,44
Pojištění majetku obce 56 000 55 816,00
Platby daní a poplatků st. rozpočtu, ost. fin. operace 204 090 226 809,15
Rezervy kapitálových výdajů 837 750
Finanční vypořádání minulých let 19 000 18 025,00
Příspěvky – SOMH, SMS ČR, MAS Opavsko 10 000 8 516,00
Výdaje celkem 8 646 580 7 357 799,04

Podívejte se také na monitor statní pokladny.