Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva obce Dobroslavice

Publikováno 29.9.2015 uživatelem

konaného dne 29.9. 2015

Návrh usnesení č. 6/1 zastupitelstvo obce Dobroslavice schvaluje program jednání 6. zasedání podle pozvánky doplněný o bod 10 a bod 11.

Hlasování: pro: 15, proti: 0, zdrželi se 0. Při hlasování bylo přítomno 15 členů ZO.

Návrh usnesení č. 6/2 Zastupitelstvo obce Dobroslavice bere na vědomí zprávu o plnění usnesení.

Hlasování: pro: 15, proti: 0, zdrželi se 0. Při hlasování bylo přítomno 15 členů ZO.

Návrh usnesení č. 6/3 Zastupitelstvo obce Dobroslavice schvaluje směrnici č. 1/2015 – zásady pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.

Hlasování: pro: 15, proti: 0, zdrželi se 0. Při hlasování bylo přítomno 15 členů ZO.

Návrh usnesení č. 6/4 Zastupitelstvo obce Dobroslavice schvaluje název vodní plochy Hlučínské jezero, která se částečně nachází na území katastru obce Dobroslavice.

Hlasování: pro: 15, proti: 0, zdrželi se 0. Při hlasování bylo přítomno 15 členů ZO.

Návrh usnesení č. 6/5 Zastupitelstvo obce Dobroslavice schvaluje vstup obce Dobroslavice do Sdružení obcí Hlučínska a pověřuje starostku k zajištění náležitostí pro vstup do Sdružení obcí Hlučínska.

Hlasování: pro: 14, proti: 0, zdrželi se 1. Při hlasování bylo přítomno 15 členů ZO.

Návrh usnesení č. 6/6 Zastupitelstvo obce Dobroslavice schvaluje zápis do kroniky obce Dobroslavice za rok 2013.

Hlasování: pro: 14, proti: 0, zdrželi se 1. Při hlasování bylo přítomno 15 členů ZO.

Návrh usnesení č. 6/7 Zastupitelstvo obce Dobroslavice schvaluje doplnění komisí pro veřejné zakázky o zastupitele: MUDr. M. Lišaník, Z. Bochňák, B. Klapuchová, M. Bekárek.

Hlasování: pro: 15, proti: 0, zdrželi se 0. Při hlasování bylo přítomno 15 členů ZO.

Návrh usnesení č. 6/8  Zastupitelstvo obce Dobroslavice schvaluje využití objektu bývalého obecního úřadu – jednu místnost pro knihovnu a druhou místnost pro nájem.Hlasování: pro: 9, proti: 5, zdrželi se 1. Při hlasování bylo přítomno 15 členů ZO.

Zastupitelstvo schvaluje vyhlášení záměru pro nájem jedné místnosti (větší – bývalá starostovna) v objektu bývalého obecního úřadu.

Hlasování: pro: 9, proti: 5, zdrželi se 1. Při hlasování bylo přítomno 15 členů ZO.

Návrh usnesení č. 6/10 Zastupitelstvo obce Dobroslavice neschvaluje prodej parcely č. 589/14 (LV 426) v katastrálním území Dobroslavice o výměře 2 530 m², plocha zemědělská.

Hlasování: pro: 15, proti: 0, zdrželi se 0. Při hlasování bylo přítomno 15 členů ZO.

Návrh usnesení č. 6/11 Zastupitelstvo obce Dobroslavice bere na vědomí zprávu kontrolního výboru a pověřuje radu obce doplnit bod č. 7 z 21.7.2015 z 18. schůze RO.

Hlasování: pro: 14, proti: 0, zdrželi se 0. Při hlasování bylo přítomno 14 členů ZO.