Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce Dobroslavice

Publikováno 26.2.2015 uživatelem

konaného dne 26.2.2015

Návrh usnesení č. 3/1 Zastupitelstvo obce Dobroslavice schvaluje program jednání 3. zasedání podle pozvánky s doplněním bodu 13 a), 13 b) a 13 c).

Hlasování: pro: 15, proti: 0, zdrželi se 0. Při hlasování bylo přítomno 15 členů ZO.

Návrh usnesení č. 3/3 Zastupitelstvo obce Dobroslavice bere na vědomí zprávu o činnosti OÚ a RO od 2. zasedání.

Hlasování: pro: 15, proti: 0, zdrželi se 0. Při hlasování bylo přítomno 15 členů ZO.

Návrh usnesení č. 3/4a Zastupitelstvo obce Dobroslavice bere na vědomí zprávu kontrolního výboru a finančního výboru.

Hlasování: pro: 15, proti: 0, zdrželi se 0. Při hlasování bylo přítomno 15 členů ZO.

Návrh usnesení č. 3/4b Zastupitelstvo obce Dobroslavice bere na vědomí uzavření dodatku č. 8 ke smlouvě o závazku veřejné služby z roku 2009 s ARRIVOU Morava, a.s. schválení radou obce v roce 2015.

Hlasování: pro: 15, proti: 0, zdrželi se 0. Při hlasování bylo přítomno 15 členů ZO.

Návrh usnesení č. 3/5 Zastupitelstvo obce Dobroslavice bere na vědomi zprávy o činnosti komisí a pracovních skupin.

Hlasování: pro: 15, proti: 0, zdrželi se 0. Při hlasování bylo přítomno 15 členů ZO.

Návrh usnesení č. 3/6a Zastupitelstvo obce Dobroslavice schvaluje obecně závaznou vyhlášku č.1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu vznikajícího na území obce Dobroslavice, včetně nakládání se stavebním odpadem.

Hlasování: pro: 15, proti: 0, zdrželi se 0. Při hlasování bylo přítomno 15 členů ZO.

Návrh usnesení č. 3/6b Zastupitelstvo obce Dobroslavice schvaluje ceník č.1/2015 týkající se pravidelného sběru, přepravy a využívání biologicky rozložitelného odpadu v obci Dobroslavice.

Hlasování: pro: 15, proti: 0, zdrželi se 0. Při hlasování bylo přítomno 15 členů ZO.

Návrh usnesení č. 3/7 Zastupitelstvo obce Dobroslavice nemá námitek ke stavbě malé vodní elektrárny Děhylov za podmínky:

  1. Investor ve fázi přípravy dokumentace pro stavební povoleni předloží výsledky jednání se správcem toku, Povodím Odry, v oblasti hydraulických výpočtů a ovlivnění hladin při povodních vzhledem k hrázím ve 3D matematickém modelu. Posouzení bude obsahovat možný vliv při povodňových stavech vzdutí směrem k chatové oblasti Rybárna, kde jsou situovány 2 výusti v ř. km 9,350 a 9,520 osazené zpětným protipovodňovým uzdávěrem.
  2. Před vydáním stavebního povolení bude investor výše uvedeného záměru zástupcům vedení obce Dobroslavice písemně deklarovat odpovědnost za případnou škodu na majetku obce prokazatelně způsobenou realizací a provozem výše uvedeného záměru.
  3. Toto stanovisko slouží pro územní řízení, stanovisko pro stavební povolení bude vydáno po splnění výše uvedených podmínek.

Hlasování: pro: 15, proti: 0, zdrželi se 0. Při hlasování bylo přítomno 15 členů ZO.

Návrh usnesení č. 3/8 Zastupitelstvo obce Dobroslavice schvaluje příspěvek na činnost TJ Sokol Dobroslavice na rok 2015 ve výši 70 000,- Kč, proplaceny budou uznatelné náklady TJ Sokol Dobroslavice a příspěvek bude rozdělen mezi všechny oddíly TJ Sokol Dobroslavice. ZO pověřuje starostku k podpisu smlouvy mezi obcí Dobroslavice a TJ Sokol Dobroslavice.Hlasování: pro: 11, proti: 0, zdrželi se 4. Při hlasování bylo přítomno 15 členů ZO.
Návrh usnesení č. 3/9 Zastupitelstvo obce Dobroslavice bere na vědomí pravidla pro poskytování dotací pro volnočasové a kulturní aktivity občanů Dobroslavic z rozpočtu obce na rok 2O15 bez připomínek.Hlasování: pro: 13, proti: 0, zdrželi se 2. Při hlasování bylo přítomno 15 členů ZO.
Návrh usnesení č. 3/10 Zastupitelstvo obce Dobroslavice bere na vědomí zásady pro vydávání zpravodaje v obci a registraci zpravodaje u Ministerstva kultury jako Dobroslavický občasník pod evidenčním číslem MK ČR E 21973.

Hlasování: pro: 15, proti: 0, zdrželi se 0. Při hlasování bylo přítomno 15 členů ZO.

Návrh usnesení č. 3/11 Zastupitelstvo obce Dobroslavice rozhodlo na základě zprávy hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek a dle přiložené důvodové zprávy o výběru nejvhodnější nabídky na zakázku malého rozsahu na provedení služeb specifikovaných v projektové dokumentaci akce: „Projekt asanačních zásahů, ošetření dřevin a projekt výsadeb 1. naléhavosti v zámeckém parku Dobroslavice“ a o uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem:

  • společnost DVOŘÁK LESY, SADY, ZAHRADY s.r.o., se sídlem Jahodova 782, 725 29 Ostrava Petřkovice, IČ: 26825261, za nabídkovou cenu: 397 570,- Kč bez DPH a lhůtu realizace 103 dnů.
  • jako 1. náhradník: Mgr. Jiří Konečný, se sídlem U Dubu 237,747 92 Háj ve Slezsku, lČ: 88706222, za nabídkovou cenu: 465 180,- Kč bez DPH a lhůtu realizace 58 dnů.

Zastupitelstvo obce ukládá Ing. Sviderovi, místostarostovi obce zabezpečit všechny potřebné úkony této veřejné zakázky malého rozsahu. Termín: 5. 3. 2015.

Hlasování: pro: 15, proti: 0, zdrželi se 0. Při hlasování bylo přítomno 15 členů ZO.

Návrh usnesení č. 3/12 Zastupitelstvo obce Dobroslavice rozhodlo o uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na veřejnou zakázku „Oprava sociálních zařízeni šaten TJ Sokol Dobroslavice…“ kterým se zvyšuje cena na tuto zakázku o částku 11 800,- Kč bez DPH na částku 176 036,- Kč bez DPH a kterým se upravuje položkový rozpočet na tuto zakázku a to z důvodu realizace dodatečných prací.

Zastupitelstvo obce Dobroslavice ukládá Ing. Sviderovi zabezpečit všechny potřebné úkony související s uzavřením dodatku č. 2. Termín: 27.2.2015.

Hlasování: pro: 14, proti: 0, zdrželi se 1. Při hlasování bylo přítomno 15 členů ZO.

Návrh usnesení č. 3/13a Zastupitelstvo obce Dobroslavice bere na vědomi plnění usnesení Zastupitelstva obce Dobroslavice č.2/7 ze dne 18.12.2014 – RO na 5. schůzi dne 13.1.2015 doplnila rozpočtový výhled o konkrétní investiční akce: na rok 2015 oprava soc. zařízení v šatnách u hřiště (200 tis.), projekt asanace parku (1 255 tis.) a na rok 2016 oprava kaple (1 500 tis.).

Hlasování: pro: 15, proti: 0, zdrželi se 0. Při hlasování bylo přítomno 15 členů ZO.

Návrh usnesení č. 3/13b Zastupitelstvo obce Dobroslavice schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2015, č. 5/2015, č. 6/2015

Hlasování: pro: 15, proti: 0, zdrželi se 0. Při hlasování bylo přítomno 15 členů ZO.

Návrh usnesení č. 3/13c Zastupitelstvo obce Dobroslavice pověřuje stavební komisi k prošetření stavu na ulici Spartakiádní.

Hlasování: pro: 15, proti: 0, zdrželi se 0. Při hlasování bylo přítomno 15 členů ZO.