Hospodaření obce k 31.12.2014

Publikováno 17.2.2015 uživatelem

Příjmy

Položka

rozpočet
(po úpravách)

skutečnost
Daň z příjmu fyzických osob 1 250 000 1 446 582,82
Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 100 000 31 278,24
Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů 100 000 174 540,46
Daň z příjmu právnických osob 1 300 000 1 658 617,62
Daň z příjmu právnických osob za obce (průběžná položka) 161 000 160 930,00
Daň z přidané hodnoty 3 200 000 3 268 086,96
Odvody za odnětí půdy ze zem. půdního fondu 38,00
Poplatky za odnětí pozemků plnění funkci lesa 4,00
Poplatek ze psů 22 000 22 628,00
Poplatek za užívání veř. prostranství 4 000 4 140,00
Poplatek ze vstupného 3 000 2 680,00
Odvod loterií a podobných her 21 000 25 851,04
Správní poplatky – ověřování, výpisy z CzechPoint 10 000 9 331,00
Daň z nemovitosti 320 000 324 484,37
Neinvestiční dotace ze SR – volby EP, Zastupitelstvo, Senát 56 220 56 220,00
Neinvestiční dotace – na výkon veř. správy 133 000 132 700,00
Neinvestiční dotace od MSK – na hospodaření v lesích 53 800 53 800,00
Les – prodej dřeva 500 000 124 789,00
Pohostinství ( Hostinec + Kuželna restaurace) 128 000 144 200,00
Chodníky – prodej vyřazených dlaždic 11 478,00
Základní škola – nájem ZUŠ + jazyk. kroužek 12 000 12 000,00
Kulturní dům – nájmy 25 000 25 660,00
Kultura – ostatní příjmy – dary, dobrovolné vstupné 17 781,00
Byty nájmy, zálohy na služby, doplatky ( v tom byt u KD) 224 000 230 372,00
Nebytové prostory- Šatny TJ, zahradnictví 71 000 71 300,00
Veřejné osvětlení – přijaté pojistné náhrady 5 897,00
Komunál. služby – nájem pozemků, ostatní 220 000 240 328,00
Odvoz komunálního odpadu 420 000 416 972,00
Třídění odpadu 80 000 100 970,00
Park – prodej dřeva 35 609,00
Místní správa – služby, nájmy ost. 1 000 60 689,00
└ přijaté náhrady 109 410,00
Příjmy z úroků – dividendy 9.000 5 122,69
Příjmy ostatní činnost -MAS Hlučínsko – prezentace 3 000,00
Příjmy celkem 8 447 801 8 987 496,20

Výdaje

Položka Rozpočet
(po úpravách)
Skutečnost
Veterinární péče 477,00
Les 404 800 280 079,00
Cestovní ruch 29 000 17 730,00
Místní komunikace 90 000 12 579,00
Chodníky 1 165 000 1 163 199,58
Veřejná silniční doprava 290 000 286 557,00
Mateřská škola 460 000 457 600,00
Základní škola 377 000 372 308,00
Divadelní činnost
Kronika 7 000 440,00
Veřejný rozhlas 50 000 11 100,00
Tisk – občasníky 15,000 9 004,00
Kulturní dům 850 000 754 164,62
Občanské záležitosti, kulturní a zájmová činnost 92 181 83 796,00
Sportovní zařízení v majetku obce 27 000 26 009,24
Ostatní tělovýchovná činnost – dotace na sport 64 000 62 050,00
Ostatní zájmová činnost – Klub důchodců 11 000 11 000,00
Bytové hospodářství 70 000 53 995,42
Nebytové hospodářství
Veřejné osvětlení 250 000 239 938,00
Hřbitov O-Plesná – příspěvek na údržbu 30 000 5 534,92
Uzemní plánování 60 500 60 500,00
Komunální služby a územní rozvoj (GP) 9 500 344,95
Svoz komunálního odpadu 575 000 573 169,00
Veřejná zeleň ( bez mezd zaměstnanců ) 286 000 243 055,50
Pečovatelská služba ( Charita ), ostatní soc. péče 5 000
Neinvestiční dotace neziskovým org. FOD,
Sdruž. nevidomých, ROSKA …) §4376, §4329
1 000 1 000,00
Hasiči 176 500 163 259,27
Zastupitelstvo 1 024 000 1 023 532,00
Volby – Zastupitelstvo obce, Senát 31 660 20 560,00
Volby – Evropský parlament 24 560 17 635,00
Místní správa
Místní správa – investice (OU)
1 753 000 1 748 701,97
Služby peněžních ústavů 6 000 5 998,60
Pojištění majetku obce 90 000 89 278,00
Platby daní a poplatků st. rozpočtu, ost. fin. operace 261 000 189 640,00
Rezervy kapitálových výdajů 239 000
Finanční vypořádání minulých let 13 000 12 549,00
Příspěvky – SOMH, SMS ČR, MAS Opavsko 9 000 8 509,00
Výdaje celkem 8 847 801 8 005 293,87