Usnesení z 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dobroslavice

Publikováno 4.11.2014 uživatelem

konaného dne 4.11.2014

1/4 Zastupitelstvo obce Dobroslavice schválilo mandátovou komisi ve složení p. Bochňák Zdeněk, p. Dedková Zuzana a p. Klapuchová Bianka.

Hlasování: pro: 12, proti: 0, zdrželi se 3. Při hlasování bylo přítomno 15 členů ZO.

1/6 Zastupitelstvo obce Dobroslavice schválilo průběh ustavujícího zasedání podle stávajícího jednacího řádu a program dle pozvánky.

Hlasování: pro: 15, proti: 0, zdrželi se 0. Při hlasování bylo přítomno 15 členů ZO.

 1/7 Zastupitelstvo obce Dobroslavice určilo volební komisi ve složení:

Mgr. Pěknicová Pavlina

Hlasování: pro: 14, proti: 0, zdrželi se 1. Při hlasování bylo přítomno 15 členů ZO.

pan Bekárek Martin

Hlasování: pro: 14, proti: 0, zdrželi se 1. Při hlasování bylo přítomno 15 členů ZO.

RNDr. Matera Rostislav

Hlasování: pro: 14, proti: 0, zdrželi se 1. Při hlasování bylo přítomno 15 členů ZO.

1/8a Zastupitelstvo obce Dobroslavice voli do funkce uvolněný starosta obce Dobroslavice PhDr. Bližňákovou Hanu.

Výsledek hlasování: Ing. Plura Miloslav – 6 hlasů, PhDr. Bližňáková Hana – 9 hlasů.
Při hlasování bylo přítomno 15 členů ZO.

 1/8b Zastupitelstvo obce Dobroslavice volí do funkce neuvolněný místostarosta Ing. Svidera Miroslava.

Výsledek hlasování: Ing. Plura Miloslav – 6 hlasů, Ing. Svider Miroslav – 9 hlasů.
Při hlasování bylo přítomno 15 členů ZO.

 1/9a Zastupitelstvo obce Dobroslavice volí do funkce člena rady obce Dobroslavice Mgr. Št’astnou Irenu.

Výsledek hlasování: RNDr. Matera Rostislav – 1 hlas, Mgr. Šťastná Irena – 8 hlasů, zdrželo se hlasování 6 zastupitelů. Při hlasování bylo přítomno 15 členů ZO.

1/9b Zastupitelstvo obce Dobroslavice voli do funkce člena rady obce Dobroslavice pana Řezníka Jaroslava.

Výsledek hlasování: p. Bekárek Martin – 1 hlas, p. Řezník Jaroslav – 10 hlasů. Při hlasování bylo přítomno 15 členů ZO.

1/9c Zastupitelstvo obce Dobroslavice volí do funkce člena rady obce Dobroslavice pana Bekárka Martina.

Výsledek hlasováni: p. Třečák Martin – 1 hlas, p. Bekárek Martin – 12 hlasů. Při hlasování bylo přítomno 15 členů ZO.

1/10a Zastupitelstvo obce Dobroslavice voli do funkce předsedy kontrolního výboru MUDr. Lišaníka Michala.

Hlasování: pro: 14, proti: 0, zdrželi se 1. Při hlasování bylo přítomno 15 členů ZO.

1/10c Zastupitelstvo obce Dobroslavice voli do funkce předsedy finančního výboru Mgr. Šťastnou Irenu.

Hlasování: pro: 14, proti: 0, zdrželi se 1. Při hlasování bylo přítomno 15 členů ZO.

1/10d Zastupitelstvo obce Dobroslavice voli do funkce člena finančního výboru Ing. Pluru Miloslava.

Hlasování: pro: 12, proti: 0, zdrželi se 3. Při hlasování bylo přítomno 15 členů ZO.

1/10e Zastupitelstvo obce Dobroslavice volí do funkce člena finančního výboru RNDr. Materu Rostislava.

Hlasování: pro: 14, proti: 0, zdrželi se 1. Při hlasování bylo přítomno 15 členů ZO.

1/10f Zastupitelstvo obce Dobroslavice voli do funkce člena kontrolního výboru paní Klapuchovou Bianku.

Hlasování: pro: 14, proti: 0, zdrželi se 1. Při hlasování bylo přítomno 15 členů ZO.

1/10g Zastupitelstvo obce Dobroslavice voli do funkce člena kontrolního výboru paní Mgr. Pěknicovou Pavlínu.

Hlasování: pro: 12, proti: 0, zdrželi se 3. Při hlasování bylo přítomno 15 členů ZO.

1/11a Zastupitelstvo obce Dobroslavice schvaluje, aby neuvolněným členům zastupitelstva obce byly poskytovány odměny již ode dne ustavujícího zasedání.

Hlasování: pro: 8, proti: 5, zdrželi se 0. Při hlasování bylo přítomno 15 členů ZO.

1/11b Zastupitelstvo obce Dobroslavice schvaluje, aby neuvolněnému členovi zastupitelstva, který vykonává funkci místostarosty byla poskytována odměna ve výši 17 941,- Kč měsíčně.

Hlasování: pro: 13, proti: 0, zdrželi se 2. Při hlasování bylo přítomno 15 členů ZO.

1/11c Zastupitelstvo obce Dobroslavice schvaluje, aby neuvolněnému členovi zastupitelstva, který současně vykonává funkci člena rady obce, byla poskytována odměna ve výši 1 580,- Kč.

Hlasování: pro: 13, proti: 0, zdrželi se 2. Při hlasování bylo přítomno 15 členů ZO.

1/11d Zastupitelstvo obce Dobroslavice schvaluje, aby neuvolněnému členovi zastupitelstva byla poskytována odměna ve výši 460,- Kč.

Hlasování: pro: 15, proti: 0, zdrželi se 0. Při hlasování bylo přítomno 15 členů ZO.

1/11e Zastupitelstvo obce Dobroslavice schvaluje, aby neuvolněnému členovi zastupitelstva, který současně vykonává funkci člena rady obce a předsedy výboru nebo komise, byla poskytována odměna ve výši 2 460,- Kč.

Hlasování: pro: 14, proti: 0, zdrželi se 1. Při hlasování bylo přítomno 15 členů ZO.

1/11f Zastupitelstvo obce Dobroslavice schvaluje, aby neuvolněnému členovi zastupitelstva, který současně vykonává funkci člena rady obce a člena výboru nebo komise, byla poskytována odměna ve výš 2 150,- Kč.

Hlasování: pro: 15, proti: 0, zdrželi se 0. Při hlasování bylo přítomno 15 členů ZO

1/11g Zastupitelstvo obce Dobroslavice schvaluje, aby neuvolněnému členovi zastupitelstva, který vykonává funkci člena výboru nebo komise, byla poskytována odměna ve výš 1 030,- Kč.

Hlasování: pro: 15, proti: 0, zdrželi se 0. Při hlasování bylo přítomno 15 členů ZO.