Rozpočet na rok 2014

Publikováno 12.12.2013 uživatelem

Příjmy

1111 Daň z příjmu FO – závislá činnost 1250
1112 Daň z příjmu FO – SVČ 100
1113 Daň z příjmu FO – kapitálové výnosy 100
1121 Daň z příjmu PO 1300
1122 Daň z příjmu PO – za obce 120
1211 DPH 2900
1341 Poplatek ze psů 22
1343 Poplatek za užívání veř. prostranství 4
1344 Poplatek ze vstupného 3
1351 Odvod z loterii 27
1361 Správní poplatky 10
1511 Daň z nemovitostí 320
4112 Neinvest.transfery přijaté ze SR ( OÚ ) 134
4122 Neinvest.transfery přijaté od kraje ( les, hasiči)  
 Daňové příjmy celkem 6.290
1031 Les – prodej dřeva 500
2142 Hostinec U Zámeckého parku – nájem
Kuželna – restaurace
50
78
3113 Základní škola – nájem ZUŠ 12
3392 Kulturní dům – nájmy sálu, klubovny 25
3612 Byty – nájmy (v tom byt při KD)
zálohy na služby
 188
36
3613 Nájem ostatních nebytových prostor
Zahradnictví
Šatny TJ (Telefonica O2)
Bytový dům – internet
60
3
8
3639 Nájmy pozemků 220
3722 Komunální odpad – příjmy od občanů 420
3725 – za třídění odpadu EKO-KOM 80
6171 Činnost místní správy 1
6310 Příjmy z úroků 9
 Nedaňové příjmy celkem   1.690
 PŘÍJMY  CELKEM 7.980

Výdaje

1031 Les 500
2212 Místní komunikace – běžná údržba 70
2219 Chodníky
2221 Veřejná silniční doprava 290
3111 Mateřská škola – provoz
nájem
300
135
3113 Základní škola  – provoz 350
3319 Kronikář 7
3341 Veřejný rozhlas – opravy 50
3392 Kulturní dům 140
3399 Občanské záležitosti (jubilanti, narození dětí, oslavy výročí… ) 50
3412,3419 Sportovní zařízení, dotace na sportovní činnost 50
3429 Zájmová činnost ( klub důchodců ) 11
3612 Bytové hospodářství  ( služby spojené s užíváním bytů, ostatní ) 45
3631 Veřejné osvětlení, energie      180
3632 Hřbitov O-Plesná – část.úhrada provozních nákladů 30
3635 Územní plánování
3639 Výdaje při nakládání s obecním majetkem ( GP… ) 30
3722 Svoz komunálního odpadu občané
+ odvoz tříděného a velkooobjemového odpadu
550
3745 Veřejná zeleň ( bez platů zaměstnanců ) 80
4349 Pečovatelská služba ( Charita ) 5
4376 FOD, Sdružení nevidomých … apod.
5512 Hasiči – zásahová jednotka – základní provozní náklady
└ příspěvek na činnost mládeže
130
25
6112 Zastupitelstvo – odměny + pojištění 930
6171 Činnost místní správy
Stavba OÚ  ( odvod DPH z poslední fa )
    1380
420
6310 Služby peněžních ústavů 5
6320 Pojištění majetku obce 45
6399 Daň z příjmu odvod za obec, DPH 220
6402 Vratky transferů 13
6409 Členský příspěvek – SOMH, SMO, MAS Opavsko 5
6399 Rezervy kapitálových výdajů 1934
 VÝDAJE  CELKEM 7980

Rozpočet na rok 2014 schválen na 21. zasedání Zastupitelstva obce Dobroslavice dne 12.prosince 2013, usnesení č. 21.3. 

Ing. Miloslav Plura, starosta obce Dobroslavice